• Sist endret: 06.01.2012
 • Sist revidert: 02.06.2009

NEL - tilbake til individuelle abonnement

I perioden 2007-2009 ga en avtale med Helsebiblioteket gratis tilgang til NEL over internett for helsepersonell. I februar 2010 opphørte denne avtalen etter en anbudsrunde hvor NEL ble valgt bort til fordel for de engelskspråklige produktene Best Practice og UpToDate.

I allmennpraksis brukes NEL som aldri før, mer enn 90% av norske allmennleger er nå abonnenter.

I 2011 er den danske versjonen av NEL ferdigstilt. En dansk redaksjon har i 3 år jobbet med oversettelse og tilpasning av NEL til danske forhold. Den danske NEL (Lægehåndbogen på www.sundhed.dk) er gratis tilgjengelig for dansk helsepersonell.

Ved siste årsskifte kjøpte svenske Bonnier Forlag aksjemajoriteten i Norsk Helseinformatikk (NHI), som er eiger av NEL. Bonnier er en ressurssterk eiger med langsiktige interesser og med ønsker om å styrke NEL's kvalitet og posisjon. Det er nå igangsatt arbeid med å lage en svensk versjon av NEL, planlagt ferdig i løpet av 2012.

NEL 26

Nyheter i utgave 26

 • NEL-redaksjonen gjennomgår systematisk viktige helsenettsteder, og de mest anerkjente nasjonale og internasjonale tidskrifter. Dokumentene oppdateres fra dag til dag når ny kunnskap er tilgjengelig. Høyest prioritet har såkalte nasjonale retningslinjer hvor vi trekker ut de sentrale punktene og gjør disse tilgjengelige i våre dokumenter. Direkte sitater fra nasjonale retningslinjer fremheves i en farget boks.
 • I januar ble redaksjonen utvidet med tilsetting i hel stilling av spesialist i pediatri Kurt Østhuus Krogh. I løpet av 2011 er store deler av pediatrikapittelet i NEL grundig kvalitetssikret og revidert.
 • Kapittelet "Sjeldne tilstander" (i venstre hovedmeny) er betydelig utvidet og systematisert. Det finnes en alfabetisk oversikt over i underkant av 200 sjeldne tilstander. Noen har egen sykdomsomtale i NEL, men for de fleste tilstandene finner du lenke til resurssenteret for den aktuelle lidelsen - og til sykdomsomtale på resurssenterets nettsider.
 • Nye dokumenter i NEL vises med symbolet Ny i innholdsfortegnelsen i hver mappe. Dokumenter hvor det er foretatt grundig gjennomgang og oppdatering er merket med Rev.
 • I nettutgaven av NEL kan du på åpningssiden hver dag se en liste over de fem siste sykdomsdokumenter og de fem siste pasientinformasjonene som er nye eller reviderte
 • Ved bestilling eller spørsmål angående abonnement, ta kontakt:
  • e-post: nhi@nhi.no
  • Telefon: 73 89 47 50
  • Fax: 73 89 47 51

Kom med innspill!

Vi får fortløpende forespørsler om nytt stoff i NEL, og noen påpeker feil og mangler. Denne formen for kontakt med våre brukere setter vi stor pris på, og vi bestreber oss på å etterkomme forespørslene og kommentarene så raskt som mulig. Dersom du har innvendinger eller kommentarer til eksisterende stoff, eller det er ting du savner i NEL, send oss en e-post til redaktor@nhi.no.

Redaksjonen takker nok en gang våre engasjerte fagmedarbeidere for vel utført arbeid.

Lykke til med NEL 26 !

Vennlig hilsen Terje Johannessen og Ingard Løge, redaktører

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.