MMSE-NR3

Start med spørsmålet. Synes du hukommelsen har blitt dårligere?

Jeg skal nå stille deg noen spørsmål som vi bruker blant annet for å undersøke hukommelsen. Svar så nøyaktig du kan.

Orientering

Prøv å unngå at PAS bruker ledetråder: ser ut av vindu (årstid, måned, sted, etasje), bruker kalender, avis, innkallingsbrev (årstall, måned, ukedag, dato, sted), sjekker dato på klokke, mobiltelefon e.l. På oppgave 8 og 9, sett ring rundt valgt stedsalternativ.


1.

Hva er din fødselsdato? Dag, måned og år må være rett for poeng.
Sa PAS kun deler av sin fødselsdato, si: Si hele fødselsdatoen med dag, måned og år


2.

Hvor gammel er du? (Sier PAS kun fødselsdato, si: Jeg mente, hvor mange år er du?)


3.

Hvilket årstall har vi nå? (Gi kun poeng for årstall med fire siffer)
Sa PAS kun to siste sifre, si: Si hele årstallet med alle tall. Hva heter det mer enn ... (gjenta sifrene PAS sa)


4.

Hvilken årstid har vi nå? Ta hensyn til vær og geografiske forhold ved skåring (se manual)


5.

Hvilken måned har vi nå? Gi kun poeng for rett navn på måned, ikke for nummer på måned


6.

Hvilken dag har vi i dag? Gi kun poeng for rett navn på ukedag


7.

Hvilke dato har vi i dag? Gi poeng dersom dato for dag er rett, selvom måned eller år er feil


8.

Hvilken by/kommune/bygd (e.l.) er vi i (eller: er vi like i nærheten av ) nå?


9.

Hva heter dette stedet / sykehuset / sykehjemmet / legekontoret (e.l.)? (eller: Hvor er vi nå?)


10.

I hvilken etasje er vi nå? Still spørsmålet selv der bygg kun har én etasje.
Avhengig av hvilken inngang PAS brukte, vil noen bygg i skrånende terreng kunne ha flere poenggivende svar for samme etasje (f.eks. under-, 1. og 2. etasje). Gi også poeng om PAS med annet morsmål, i tråd med sitt språk, benevner norsk 1. etasje som grunnplan (stuen [dansk], ground floor [engelsk]), og tilsvarende for andre etasjer (norsk 2. etasje: 1. sal [dansk], first floor [engelsk])

Umiddelbar gjenkalling

Bytt til riktig ordsett ved retesting for å redusere læringseffekt fra tidligere testing: 2. gang PAS testes bruk ordsett 2 (tak-banan-nål), 3. gang bruk ordsett 3 (saft-lampe-båt) osv., 6. gang bruk ordsett 1 på nytt, 7. gang bruk ordsett 2 osv. Sett ring rundt dagens ordsett.

11. Jeg vil nå si 3 ord som du skal gjenta, etter at jeg har sagt alle. Disse skal du prøve å huske, for jeg kommer også til å spørre deg om dem litt senere.

1 sek. pause etter hvert innlæringsord. Ordene du skal gjenta er: ............. (1 sek) ............. (1 sek) ............. (1 sek) Vær så god!

Repeter hele ordsettet inntil PAS gjentar alle 3 ord i samme forsøk. Maks 3 presentasjoner. Gi kun poeng for riktige ord etter 1. presentasjon, også for lydlike ord (f.eks. pga. hørselsvansker: mål for nål, hatt for katt). Rekkefølgen PAS sier ordene i, er uten betydning for skåring.

Antall presentasjoner:

stk


Ordsett (nr. 1-5) brukt i dag

1

2

3

4

5


Ordene du skal gjenta er...

Stol

Tak

Saft

Katt

Fly


Ekorn

Banan

Lampe

Avis

Eple


Tog

Nål

Båt

Løk

Sko

Etter 3 gjenkalte ord eller 3 presentasjoner, si: Husk disse ordene, for jeg vil spørre deg om hvilke de er litt senere.

Hoderegning

Bytt til riktig starttall ved retesting: 2. gang bruk 50 osv., 6. gang bruk 80 på nytt, 7. gang 50 osv. PAS får ikke bruke blyant og papir, men kan på eget initiativ telle på fingrene. Gi poeng når svar er minus 7 fra forrige tall, uavhengig av om forrige svar var rett eller galt.

12. Nå litt hoderegning. Hva er ...... minus 7? Før 1. subtraksjon (å trekke 7 fra starttallet) kan all instruksjon gjentas. (Gir PAS uttrykk for ikke å beherske hoderegning, oppfordre likevel til å gjøre et forsøk.) Rett etter tallsvaret, si : Fortsett med å trekke fra 7, helt til jeg sier stopp. Etter 1. subtraksjon kan kun instruksjon om å trekke fra 7 gjentas, men det er ikke lenger tillatt å informere om starttallet og heller ikke om hvilket tall PAS var kommet til. Etter 2. subtraksjon er det heller ikke tillatt å informere om hvor mye PAS skulle trekke fra (-7). Notér tallsvar og hvor mye PAS trakk fra (-), ev. la til (+).


Starttall (nr. 1-5) brukt i dag

1
2
3
4
5
minus 7 = 1 poeng

Starttall: Hva er ..... minus 7?

80
50
90
40
60
PAS tallsvar:
PAS trakk fra (-), ev. la til (+)

73
43
83
33
53

Fortsett med å trekke fra 7, helt til jeg sier stopp

66
36
76
26
46

Ved behov, si: Og så videre.

59
29
69
19
39

Ved behov, si: Og så videre.

52
22
62
12
32

Ved behov, si: Og så videre.

45
15
55
5
25

Etter 5 subtraksjoner (eller færre tallsvar hvis oppgaven ikke fullføres), si: Fint, det holder. Tell nå nedover fra 100 slik som dette: 100, 99, 98, osv. til jeg sier stopp. Vær så god! Etter ca. 30 sek, si: Fint, det holder. Bruk alltid oppgaven for å få lang nok tid med distraksjon for å sikre reell kartlegging av langtidshukommelse fremfor arbeidshukommelse på oppgave 13. Distraksjonsoppgaven skåres ikke, men notér ev. vansker med å telle baklengs, da dette kan gi klinisk relevant informasjon.

Utsatt gjenkalling

13. Hvilke tre ord var det jeg ba deg om å huske? Ikke gi stikkordshjelp/hint, sett ring rundt dagens ordsett.


Ordsett (nr. 1-5) brukt i dag

1

2

3

4

5

Ord ved retest

Ordene du skal gjenta er...

Stol

Tak

Saft

Katt

Fly


Ekorn

Banan

Lampe

Avis

Eple


Tog

Nål

Båt

Løk

Sko

Er PAS i tvil om et ord var med, be PAS gjøre et valg. Sier PAS rett ord, men så hevder at ordet likevel ikke var med, gi 0 poeng. Ved flere enn 3 ord be PAS velge hvilke 3 ord som skal være svaret, kun disse skåres. Rekkefølgen PAS sier ordene i, er uten betydning for skåring. Gi kun poeng for eksakt gjengitte ord fra dagens ordsett (både best. og ubest. form entall gir poeng). Beslektet ord, målord i sammensatt ord, flertallsform, synonym, omskrivning: stoler, skip, pus, gnager, togbane, lokomotiv o.l. gir ikke poeng. Sa PAS lydlikt ord på umiddelbar gjenkalling (f.eks. pga. hørselsvansker: mål for nål, hatt for katt), og samme ord gjentas på utsatt gjenkalling, gi poeng

Benevning

Ved testing og retesting bruk kun stimulusarkene med skje og hammer, aldri andre objekter.

Alternative poenggivende svar: ord med skje/skjei, f.eks. spiseskje/plastskjei, ord med sleiv, f.eks. grøtsleiv, ord med øse/ause, f.eks. grautause, ord med hammer, f.eks. snekkerhammer.


14.

Hva heter dette? Vis stimulusarket, pek på skjeen


15.

Hva heter dette? Vis stimulusarket, pek på hammeren

Fraserepetisjon


16.

Gjenta ordrett denne frasen nå (si tydelig): "Aldri annet enn om og men" . (Ved behov, si: Start nå)

Gi kun poeng når hele frasen gjentas korrekt etter 1. presentasjon med alle 6 ord i riktig rekkefølge. Godta dialektvarianter. Gjentar ikke PAS frasen korrekt, gi 0 poeng og si frasen inntil 2 ganger til.

Antall presentasjoner:

stk

3-leddet kommando

Legg A4-arket på bordet nærmere TL (testleder) enn PAS med kortsiden mot PAS. For å unngå at PAS starter før hele instruksjonen er gitt, legger TL sin hånd på arket til all instruksjon er gitt. 1 sek pause etter hvert ledd. Gi 1 poeng for hver riktig utførte delhandling.

17. Hør godt etter, for jeg skal be deg gjøre 3 ting i en bestemt rekkefølge. Start først når all instruksjon er gitt. Er du klar? Gi instruksjon om alle delhandlingene samlet og kun én gang: Ta dette arket med kun én hånd (1 sek), brett arket på midten kun én gang, med én eller begge hender (1 sek), og gi arket til meg (1 sek). Vær så god!


Tar arket med kun én hånd


Bretter arket på midten kun én gang (med én/begge hender, brett trenger ikke være helt på midten)


Gir arket til TL (gi også poeng om arket legges på bordet tydelig foran TL)

Lesning

18. Nå vil jeg at du gjør det som står på arket. Vis stimulusarket ("Pek på ansiktet ditt") mens instruksjonen gis. PAS må peke mot ansiktet sitt for poeng. Peker ikke PAS mot ansiktet sitt, gjenta instruksjon inntil 2 ganger til. Alle 3 presentasjoner gir mulighet for poeng.

Antall presentasjoner:

stk.

*Bruk språktilpasset stimulusark.


Pek på ansiktet ditt (PAS kan bruke én eller begge hender)

Setningsgenerering

Legg skjemaet på neste side med pil (↓) mot PAS. Gi PAS en blyant.


19.

Skriv en meningsfull setning her Pek på X på øvre del av skjemaet på neste side (ev. vedlegg)

Skriver PAS kun ett ord, f.eks. en imperativform som «Spis», et subjekt som «Snøvær» eller et egennavn, si: Skriv en hel setning. Skriver ikke PAS noe eller tidligere gitt setning/frase, f.eks. «Pek på ansiktet ditt», si: Skriv en setning du lager selv. Skriver ikke PAS noe nå heller, si: Skriv en setning om noe i dette rommet. For poeng må setningen gi mening, men trenger ikke ha objekt og tidvis heller ikke subjekt eller verb. Se manualeksempler. Stave- og grammatikalske feil er uten betydning for skåring. Gi poeng for spørresetning om kriterier ellers er innfridd.

Figurkopiering

Legg figurarket riktig vei (med pil [↓] mot PAS) over øvre del av neste side (over setningen PAS skrev).

Legg et viskelær ved siden av (skal ikke brukes som linjal). Figurarket skal forbli liggende riktig plassert til PAS er helt ferdig (dette er ikke en hukommelsesoppgave).


20.

Kopier figuren så nøyaktig du kan her. Pek på nedre del av skjemaet. Du kan bruke viskelær. Ta deg god tid. Si fra når du er ferdig.

Journalfør ordsett (1-5) for oppgave 11: .........., Journalfør startall (1-5) for oppgave 12: ..........

Samlet skår

Skåring MMSE-NR3

Kommentar til spesifikke oppgaveledd

Skår (ev. røde tall = ikke utfylt)

Orientering (oppgave 1-10)

0/10

Umiddelbar gjenkalling (oppgave 11)

0/3

Hoderegning (oppgave 12)

0/5

Utsatt gjenkalling (oppgave 13)

0/3

Språk og praksis (oppgave 14-19)

0/8

Figurkopiering (oppgave 20)

0/1

Total poengskår

0/30

Tolkning av score

Total skår

Tolkning

≥ 28

Indikerer normal kognitiv funksjon, men kan hos pasient med høy intelligens allerede være tegn på svikt

25 - 27

Kan indikere at kognitiv svikt foreligger, og flere psykologiske undersøkelser bør foretas

≤ 24

Indikerer:

  • a) at det foreligger kognitiv svikt og at videre undersøkelser er nødvendig for å kartlegge mulige årsaker til denne svikten, eller

  • b) at andre forhold som sansesvikt, lese- og skrivevansker, manglende motivasjon eller lignende kan ha påvirket testresultatene negativt i betydelig grad

utviklet av
NHI