Hopp til hovedinnhold

Digitalisforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forgiftning med digitalis, akutt eller kronisk.
Forekomst:
Tilstanden er sjelden fordi digitalis brukes lite i våre dager
Symptomer:
Pasienten kan utvikle kvalme og brekninger, slapphet, forvirring, ev. endringer i fargesyn 
Funn:
Kan være bradykardi, ev. arytmi, svekket bevissthet, sirkulasjonssvikt 
Diagnostikk:
EKG kan vise bradykardi og atrioventrikulært blokk. Det kan foreligge hyperkalemi. Forhøyet digoksin i serum
Behandling:
Midlertidig stans i behandlingen, ev. dosereduksjon, ev. ventrikkelaspirasjon og bruk av aktivt kull, motgift ved alvorlig forgiftning
  1. Levine M, O'Connor A. Digitalis (cardiac glycoside) poisoning. UpToDate, last updated Apr 13, 2020. UpToDate  
  2. Digoksin - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. Sist revidert 27.04.2017.
  3. Chan BS, Isbister GK, O'Leary M et al. Efficacy and effectiveness of anti-digoxin antibodies in chronic digoxin poisonings from the DORA study (ATOM-1). Clin Toxicol (Phila) 2016; 54: 488-94. pmid:27118413 PubMed  
  4. Andersen GØ, Levy FO. L8.11.1. Hjerteglykosider. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Sist oppdatert 25.01.2017. www.legemiddelhandboka.no  
  5. Chan bsh, Buckley NA. Digoxin-specific antibody fragments in the treatment of digoxin toxicity. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: 824-36. pmid:25089630 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo