Hopp til hovedinnhold

Legetjenesten i sykehjem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Opprinnelig basert på artikkel i Tidsskriftet: Høie J. Sykehjemmenes oppgaver og legens rolle. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Apr 21;125(8):1009-10. Norwegian. PMID: 15852073.
  1. Melby L, Ågotnes G, Ambugo EA, Førland O. Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Senter for omsorgsforskning, vest. Rapportserie nr. 03/2019. Gjøvik/Bergen; 2019, ISBN 978-82-8340-090-8 ntnuopen.ntnu.no  
  2. Helsedirektoratet (2018). Sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 29. juni 2021, lest 07. juli 2021). www.helsedirektoratet.no  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johannes Høie, sykehjemslege og geriater, sykehjemsoverlege i Fredrikstad kommune