Hopp til hovedinnhold

Kranførere

Sist oppdatert: Sist revidert:


 • Hensikten med denne veiledningen er å beskrive når og hvordan helsesertifisering av kranførere kan gjennomføres
 • Helsesertifiseringen er hjemlet i AML § 9-4 
 • Under arbeid med kran kan man påføre personer og utstyr store skader. Årvåkenhet og godt syn, spesielt dybdesyn, er viktig for å redusere denne risikoen
 • Mange kranførere må ferdes i høyden. Arbeidstakere med sykdommer som kan føre til bevissthetstap, vil kunne være til fare for seg selv og andre
 • Å sikre at førere av kraner har godt syn, herunder avstandssyn og dybdesyn
 • Å sikre at førere av kraner har god hørsel
 • Å sikre at førere av kraner er fysisk og psykisk skikket til å føre kran
 • Alle personer som skal føre kranførere bør gjennomgå undersøkelsen
  • Strengest helsekrav må stilles til personer som fører store kraner hvor feilmanøvrering kan få store konsekvenser
 • Alle personer som skal føre kran, må ha godkjent helseattest før man starter i arbeidet
 • Helsesertifiseringen bør deretter gjentas hvert 5. år

Følgende spørsmål skal utredes

 • Lider eller har arbeidstakeren lidt av besvimelser, bevissthetsforstyrrelser, krampe, epilepsi, nervesykdom eller sinnslidelse ?
 • Har arbeidstakeren hatt noen alvorlig eller langvarig sykdom (hjerteinfarkt, annen hjertesykdom, nyresykdom, diabetes, øyesykdom eller andre sykdommer) ?
 • Bruker arbeidstakeren legemidler regelmessig ?
 • Har arbeidstakeren nedsatt førlighet i bein eller armer ?
 • Ser arbeidstakeren dårlig i tusmørke ?
 • Bruker arbeidstakeren briller eller kontaktlinser ?
 • Har arbeidstakeren innskrenket synsfelt på ett eller begge øyne, eller har han nedsatt syn eller er blind på ett øye?
 • Visus
 • Dybdesyn
 • Donders prøve
 • Urin- eller blodprøve: Glukose
 • Blodtrykk
 • Audiometri

På bakgrunn av undersøkelsen må legen ta stilling til om arbeidstakeren kan føre den aktuelle kran eller ikke. Vurderingen må bli individuell, og det må tas hensyn til hva slags kran som skal føres.

Legen må utstede helseattest til den instans i bedriften som skal ha tilbakemelding på om arbeidstakeren er medisinsk skikket til å føre kran. Dette bør gjøres skriftlig, med kopi til arbeidstakeren og til journalen.

Dersom det er medisinske forhold som tilsier at arbeidstakeren innen neste ordinære helsesertifisering kan bli uskikket til å føre kran, må han innkalles til helsesertifisering på et tidligere tidspunkt, etter legens vurdering.

 • De anamnestiske opplysninger som er innhentet, de funn som er gjort og den konklusjon som er trukket skal dokumenteres i arbeidstakerens journal
 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Thomas R. Thomassen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI