Hopp til hovedinnhold

Røyk- og kjemikaliedykkere

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Veiledningen beskriver helsesertifisering, inkludert fysisk testing, av røyk- og kjemikaliedykkere
 • Veiledningen er basert på Arbeidstilsynets veiledning "Helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere" 
 • Med røyk- og kjemikaliedykkere menes beredskapspersonell som er utdannet for å ta seg inn i områder fylt av røyk/gass, ikledd beskyttelsesutstyr og medbrakte luftflasker
 • Veiledningen omfatter alle typer røyk- og kjemikaliedykkere, det vil si kommunalt brannvesen, heltid og deltid, og røyk- og kjemikaliedykkere i industrivern og andre
 • Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger i en redningssituasjon
 • Påkjenningene vil kunne representere en fare for personer som ikke er i god fysisk form eller har en sykdom som ikke er forenlig med slike påkjenninger
 • Kravene til helse, utholdenhet og fysisk styrke er de samme uansett alder, kjønn og stillingsgrad som røyk- og kjemikaliedykker
 • Hver enkelt røyk- og kjemikaliedykker har et personlig ansvar for å gi melding til brannsjef eller BHT ved helsetilstander som dukker opp underveis, og som hemmer funksjonen som røyk- og kjemikaliedykker
 • Røyk- og kjemikaliedykkere skal redde liv og berge materielle verdier og kunne redde seg selv ut av farlig område
 • Hensikten med helsesertifiseringen er å påvise eventuelle medisinske forhold som fører til at røyk- og kjemikaliedykking representerer en økt helserisiko.
 • Det dreier seg om å ivareta sikkerheten både til den enkelte dykker og til dem vedkommende skal jobbe sammen med, samt personer som skal reddes ut av en farlig situasjon.
 • Helsesertifiseringen skal utføres av kompetent lege 
 • Hyppighet og krav til helse, kondisjon og styrke fremgår av veiledningen 
 • Full helsekontroll skal gjennomføres før ansettelse som røyk- og kjemikaliedykker og senere ved 35,40, 42, 44, 46, 48 og 50 år. Senere hvert år. 
 • Kondisjons- og styrketest skal gjennomføres 2 ganger i året. Denne bør gjennomføres av arbeidsgiver. Kravene er omfattende og veiledningen   inneholder forslag til treningsprogram.
 • Ansatte i brann og redningsvesen skal både ha helseundersøkelse og fysisk testing i helsesertifiseringen for røyk- og kjemikaliedykkere for å få utstedt helseattest. BHT må derfor ha tilgang til resultatene av kondisjons- og styrketestene
 • Studenter til Brann- og redningsskolen skal kun ha helseundersøkelsen i helsesertifiseringen for røyk- og kjemikaliedykkere, men den skal ikke inneholde fysisk testing da det inngår som del av skoleopptaket.
 • For detaljer om helsesertifiseringen, se veiledningen 
 • Sykdommer som innebærer økt risiko ved røykdykking skal utelukkes
  • Det vil alltid være en relativt stor grad av skjønn i denne vurderingen
  • Legen må i hvert enkelt tilfelle vurdere om noen tilstander gir så lite plager at røykdykking likevel kan anbefales.
 • Legen skal utstede helseattest for den enkelte røyk- og kjemikaliedykker til oppdragsgiver, med kopi til arbeidstakeren
 • Øvrig dokumentasjon oppbevares i den ansattes helsejournal
 • Dersom røykdykkerne som gruppe har svakheter, bør det gis tilbakemelding på dette slik at ledelsen kan vurdere mulige tiltak for å utbedre dette
  • Slike tiltak kan være fysisk trening for å bedre kondisjonen, endret rekrutteringsstrategi for å redusere alderen ved ansettelser osv.
 • Dersom det avdekkes tegn til sykdom som kan være til hinder for røykdykking, bør bedriftslegen sørge for at tilstanden blir utredet tilfredsstillende og at ev. behandling iverksettes før eventuelt godkjent helseattest utstedes
 • Det finnes ingen offentlig klageinstans for røyk- og kjemikaliedykkere. Dette kan medføre en utfordring når kandidaten ikke får godkjent helseattesten. Det anbefales derfor at den kompetente røyk- og kjemikaliedykkerlegen konfererer med erfarne røyk- og kjemikaliedykkerleger før endelig konklusjon. Ved behov kan den kompetente legen kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste  for konferering
 • Lise Sørbø, spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet
 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arve Lie, overlege, spes. arbeidsmedisin