Hopp til hovedinnhold

Sjøfolk

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Helsesertifisering skal utføres av sjømannslege, som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet
 • Helsesertifiseringen er regulert av egen forskrift . Forskriften med tilhørende helsesertifisering skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift av fartøyet
 • Liste over sjømannslegene  er tilgjengelig på internett
 • Forskriften gjelder for enhver som skal tiltre tjeneste eller som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, som kommer inn under sjømannslovens virkeområde jf. forskrift av 31. januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde 
 • Forskriften gjelder ikke for arbeidstaker over 18 år i tjeneste på:
  • a) Fiske- eller fangstfartøy som anvendes til fjordfiske, kystfiske eller bankfiske, og som ikke er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
  • b) Skip under 15 meter største lengde og som bare brukes i innenriks fart, med mindre skipet frakter passasjerer, eller er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
 • Se forskriften  for mer utfyllende opplysninger
 • Helseattesten er gyldig i 2 år
 • Helseattest utstedt til arbeidstaker under 18 år eller over 50 år, eller til arbeidstaker under 21 år som tjenestegjør på fiske- og fangstfartøy, er gyldig i 1 år
 • Utløper helseattestens gyldighetsdato når skipet befinner seg i sjøen er helseattesten gyldig til første havn skipet anløper
 • Helseattesten skal fornyes hvis arbeidstakeren skifter til en annen stilling som stiller strengere krav til helseattest, enn den stillingen arbeidstakeren tidligere hadde
 • Helseattesten skal fornyes etter tilfeller av arbeidsuførhet som har vart i mer enn åtte uker sammenhengende
 • Uten hensyn til bestemmelser om gyldighet skal rederi eller skipsfører kreve fremlagt ny helseattest hvis det er sannsynlig at arbeidstaker ikke lenger oppfyller kravene til helseattest
 • Arbeidstaker som har grunn til å anta at kravene til helseattest ikke lenger blir oppfylt, skal uten ugrunnet opphold informere skipsfører eller rederi og konsultere sjømannslege
 • Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet eget skjema  med blant annet egenerklæring om helse. Denne vil i praksis fungere som en mal for anamnese
 • I vedlegg  til forskriften er helsekravene spesifisert i forhold til sykdommer og tilstander som kan eller skal føre til hyrenekt
 • Når arbeidstaker oppfyller de krav som er satt til helse, syn og hørsel, skal sjømannslegen utstede helseattest på skjema  fastsatt av Sjøfartsdirektoratet
 • Selv om resultatet av enkelte av de utførte undersøkelser ikke foreligger før tiltredelse i tjenesten, kan helseattest utstedes hvis sjømannslegen på bakgrunn av de øvrige undersøkelser anser det ubetenkelig
 • Sjømannslegen skal underrette arbeidstaker, rederi og Sjøfartsdirektoratet hvis de fullstendige undersøkelsesresultatene viser at arbeidstaker ikke oppfyller helsekravene for utstedelse av helseattest
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.
 • Arve Lie, overlege, STAMI