Hopp til hovedinnhold

Yrkessjåfører

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Hensikten med helsesertifiseringen er å vurdere om vedkommende er skikket til arbeid som yrkessjåfør, og kan få utstedt godkjent helseattest.
 • En yrkessjåfør jobber med transport av personer eller gods (varer, bulk, tank, spesialmaterialer)
 • Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis (ADR står for Accord Dangereux Routier - regelverk om transport av farlig gods)
 • Sjåfører er ansvarlige for andre menneskers liv og sikkerhet
 • For førerkort i klassene A, A1, B, BE, S og T kreves kun egenerklæring om helse såfremt det ikke foreligger sykdom, tilstand eller bruk av midler som svekker kjøreevnen. Varighet 15 år, men må ha gyldig helseattest etter fylte 75 år.
 • For førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E og for kjøreseddel etter førerkortforskriftens vedlegg 1, §4, kreves ved førstegangsutstedelse og fornyelse, legeattest på fastsatt skjema . Fem års varighet.
 • Dersom arbeidsgiver ønsker hyppigere helseattester enn det førerkortforskriften tilsier, må dette innarbeides i den enkelte leges rutiner.
 • Flere detaljer finnes i Førerkortforskriften under kapittel 4: Gyldighetstid, begrensninger 

Detaljer om helsesertifiseringen finnes i Helsedirektoratets førerkortveileder  og Førerkortforskriften 

 • Arbeidstakeren skal informeres muntlig om konklusjonen
 • Dersom arbeidstakeren har hatt epilepsi eller bevissthetstap, skal han henvises spesialist
 • Ved synsfeltutfall kreves øyelegattest - Helseattest førerett - syn 
 • Ved alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser, kan henvisning til psykiater være aktuelt
 • Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene og at tilstanden kan vare i 6 måneder eller mer, plikter legen å gi melding om dette til fylkeslegen og innehaveren av førerkortet.
 • Ved midlertidig svekkelse under 6 måneder, gjøres innehaver oppmerksom på at han ifølge førerkortforskriftens vedlegg 1, §2 ikke har lov til å føre motorvogn
 • Kopi av meldingen arkiveres i pasientens journal. Opplysninger om at melding er sendt fylkeslegen skal noteres i journalen 
 • Arbeidsgiver skal motta kopi av helseattesten
 • Helseattest utferdiges på blankett NA-2020 fra Statens vegvesen. Arbeidstakeren får attesten med seg til trafikkstasjonen.
 • Opplysninger som er kommet fram under helsesertifiseringen arkiveres i arbeidstakerens journal
 • Lise Sørbø, spesialist i arbeidsmedisin, overlege i Arbeidstilsynet
 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • John H. N. Syversen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI