Hopp til hovedinnhold

Asbest

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Veiledningen skal gi et grunnlag for å systematisere oppfølgningen av arbeidstakere og pensjonister som vil bli, er eller har vært asbesteksponert.
 • Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse jern-, natrium-, magnesium-, og kalsium-silikatmineraler
 • Asbest deles inn i to hovedgrupper; serpentin- og amfibolasbest (se vedlegg 1)
 • Asbest tåler de fleste kjemikalier, er ikke brennbar og har gode isolerende, lyddempende og absorberende egenskaper. I tillegg kan asbest være strekkfast og lar seg veve til tekstiler.
 • Asbest har inngått som bestanddel i mange materialer og på mange områder inntil forbudet om bruk kom i 1985 (listen er neppe utfyllende)
  • Ventilasjonskanaler
  • Varmevekslere
  • Rørisolasjon i varmeanlegg
  • Vegg- og tak-kledning (ute og inne)
  • Himlingsplater
  • Isolasjonsplater ved ovner og peiser
  • Pakninger i ovns- og peisdører
  • Akustiske plater i korridorer
  • Spesialisolasjon i laboratorier
  • Brannisolasjon av stålkonstruksjoner
  • Isolasjon av smelteovner og fyrkjeler
  • Isolering av støpeformer i mange yrker
  • Isolasjon i hårfønere
  • Fugemørtel
  • Lim
  • Gulvbelegg
  • Maling og lakk
  • Bremsebelegg i kjøretøy
  • Clutch-lameller
  • Boremud på oljeplattformer
  • Bygningsarbeidere
  • Rørleggere
  • Verkstedarbeidere
  • Skipsmekanikere
  • Vaktmestere
  • Heismontører
  • Elektrikere
  • Asbestsanerere

En rekke yrkesgrupper har vært eksponert og kan bli eksponert idag ved arbeid på eldre installasjoner. Også andre yrkesgrupper enn de nevnt nedenfor kan bli eksponert for asbest ved boring eller riving av gamle materialer:

Tidligere eksponering

 • Identifisere arbeidstakere som tidligere har vært eksponert for asbest gjennom
  • Intervju i målrettede arbeidshelseundersøkelser
  • Spørreskjema
  • Bedriftens egne arkiver
 • Beskrive grad og varighet av eksponering
 • Om fiberkonsentrasjoner knyttet til en del arbeidsoppgaver

Eventuell aktuell eksponering

 • Asbest finnes i dag i en rekke installasjoner. Det avgjørende momentet er å identifisere dette for deretter å avgjøre om asbesten foreligger i en form som kan tenkes å kunne inhaleres. Asbest i fast form som ikke bearbeides eller slites, er ikke helsefarlig. Luftbårne fibre frigjøres ved bearbeidelse eller fjerning av asbestholdig materiale, men også når materialet skades ved uforutsett ytre påvirkning.
 • Ved mistanke om at materialer som skal bearbeides eller saneres inneholder asbest, bør det gjøres
  • analyse av asbesten (en rekke forskningsinstitutter og laboratorier kan utføre slike analyser)
  • vurdering av muligheter for inhalasjon eventuelt ved hjelp av støvmåling

Inhalasjon av respirable asbestfibre kan gi helseeffekter. Følgende forhold er viktige å være oppmerksom på:

 • Mengde: Man regner med at en kumulativ eksponering på minst 20 fiberår (=1 fiber/ml luft i 20 år, evt. 20 fibre/ml luft i ett år) er nødvendig for at asbestose skal kunne utvikles. Man regner med at 25 fiberår medfører en dobling av risikoen for lungekreft. For mesoteliom er det ingen slik grense, intens eksponering over noen uker kan være nok, men det gamle slagordet "en fiber er nok" har man gått bort fra. Det er også mye som tyder på at mesoteliom har mer sammenheng med ambifolasbest enn med serpentin.
  Se vedlegg 1
 • Tid: Asbestrelaterte helseeffekter har en lang latenstid, for asbestose 5-15 år, lungekreft 20-30 år, og for mesoteliom opp til 50 år. Latenstiden vil kunne variere med eksponeringsnivået, og kan være både kortere og lengre enn her angitt.
 • Røyking: Røyking øker risikoen for helseeffekter av asbest. Tidligere opererte man med en bestemt multiplikasjonsfaktor, denne har man nå gått bort fra. Røykeslutt reduserer risikoen.
 • Pleuraplakk synlige på røntgen gir ingen helseeffekt, men regnes som en indikator for tidligere betydelig eksponering for asbest 
 • Asbestose - lungefibrose påvisbar med radiologiske metoder, og med spirometriforandringer av restriktiv type. Dette er idag en sykdom som sjelden nyoppdages, siden asbestose vil oppstå i løpet av 5-15 år etter start av eksponering, og eksponeringsnivåene etter asbestforbudet i 1985 har vært kraftig redusert.
 • Kreftsykdom
  • Lungekreft
   • Lungekreft er den hyppigste kreftform blant asbesteksponerte, men hverken forløp eller histologisk type er spesifikk for asbest
  • Malignt mesotheliom
   • Den regnes som en "signalcancer for asbest". Det er anslått at opptil 95% av dem som får mesoteliom har vært yrkeseksponert for asbest. Kortvarig, intens (noen få uker) eksponering kan være tilstrekkelig. 
  • Andre kreftformer
   • Det er en stadig diskusjon om hvilke kreftformer som forøvrig kan tilskrives asbesteksponering. Ifølge Helsinkikriteriene  (2014) er det tilstrekkelig evidens for en sammenheng med larynx- og ovariecancer, og positive assosiasjoner med colorectal- og magesekkcancer
 • Det er enkelte holdepunkter for at obstruktive lungeforandringer / kols vil kunne ha sammenheng med asbesteksponering ved lavere eksponeringsnivåer enn de som vil kunne gi asbestose

Før eksponering

 • Når legen undersøker arbeidstaker under arbeidsgivers ansvar etter § 4-11 i Forskrift om utførelse av arbeid  er legen sakkyndig for arbeidsgiver og skal melde resultatet av undersøkelsen tilbake til arbeidsgiver.
  • Resultatet meldes på nivå godkjent/ikke godkjent, arbeidsgiver skal ikke ha noen medisinske opplysninger om arbeidstaker. Legen må klargjøre sin sakkyndigrolle for arbeidstaker før helseundersøkelsen.
  • Hensikten med helsekontrollen er
   • å utelukke lunge- eller andre sykdommer som gjør at en arbeidstaker IKKE skal tillates å begynne å arbeide med asbest. Denne undersøkelsen skal ifølge forskriften inneholde røntgenbilde av lungene.
   • å informere om helseeffekter av asbesteksponering og den ekstra risikoen ved røkning, samt gjennomgå sentrale deler av Forskrift om utførelse av arbeid (særlig §§ 4-5 til 4-15 ). Formålet vil være å innskjerpe viktigheten av gode arbeidsrutiner slik at arbeidstakeren forblir ueksponert.
  • Utgiftene til undersøkelsen dekkes av arbeidsgiver

Under pågående eksponering

 • Helseovervåkningen skal følge opp arbeidstakere som arbeider med asbest for å sikre at de ikke utvikler sykdom som er uforenlig med fortsatt asbestarbeid.
  • Legen avgjør på grunnlag av en risikovurdering av eksponeringen og arbeidstakers helsetilstand innholdet av helseovervåkningen og hvor ofte den foretas, minimum hvert tredje år. Se mer om innholdet av undersøkelsen nedenfor.

Ved tidligere eksponering

 • Ved opphør av eksponeringen / arbeidsforholdet tar legen stilling til om det er behov for videre helseoppfølgning. Arbeidstakeren skal da ha skriftlig beskjed om dette. Disse undersøkelsene skal arbeidstakeren betale selv, dersom de ikke kommer inn under andre ordninger.
  • For enkelte arbeidstakergrupper er det opprettet egne avtaler om fast helseoppfølging, jfr. Norcem-avtalen av 1983.
  • Helseovervåkningen inngår som ledd i program for oppfølging av tidligere asbesteksponerte og for tidlig diagnostikk av asbestrelatert sykdom. Selv om få tilfeller av asbestsykdom kan helbredes, er det effekt av utsettende behandling og det er viktig at pasientene blir registrert og får sine rettigheter fra NAV og yrkesskadeforsikringen
  • Helseovervåkningen gir anledning til å påvirke den asbesteksponertes livsstil – særlig røykevaner.
  • Ved utredning av mulig asbestrelatert sykdom betales undersøkelsene av NAV som ved all annen sykdom.

Anamnese

 • En grundig kartlegging og registrering av tidligere og nåværende eksponering for asbest. Denne kartleggingen er grunnlaget for en risikovurdering, som vil bestemme videre oppfølgning (se Eksponering ovenfor)
 • Samtalen bør også inneholde en gjennomgang av arbeidsrutinene for dem som arbeider med asbest
 • Nåværende helseplager
 • Tidligere sykdommer
 • Røyking

Undersøkelser og tester

 • Undersøkelser og tester i forbindelse med helsekontroll av asbesteksponerte har primært til hensikt å:
  • utelukke lunge- eller andre sykdommer som gjør at en arbeidstaker IKKE skal arbeide med asbest
  • å avdekke og kontrollere utviklingen av eventuelle asbestrelaterte symptomer eller sykdommer
  • i trygde- og forsikringssammenheng er det viktig at undersøkelsene bidrar til å avklare om grunnlaget for yrkesskadeerstatning er tilstede
 • Klinisk vurdering
  • Dyspnoe ved anstrengelse vil kunne være et symptom på asbestindusert lungesykdom. Dette er et uspesifikt symptom, og andre årsaker til dyspnoe må utelukkes.
 • Spirometri
  • Spirometri er en sentral undersøkelse, som trolig vil gi de første indikasjoner på en begynnende lungelidelse. En asbestose vil gi et restriktivt lungefunksjonsmønster, men det er også mye som tyder på at asbesteksponering ved lavere nivåer kan gi en obstruktiv lungelidelse. 
  • Spirometrimålingene må sammenlignes med "normalgruppen" ved første gangs vurdering, og senere med tidligere verdier hos samme individ for å se om lungefunksjonen faller hurtigere enn forventet.
  • For at spirometri skal være et pålitelig instrument for å følge utviklingen av lungefunksjon hos de ansatte over tid, er det viktig at undersøkelsen utføres etter gjeldende prosedyrer, bl.a. med hyppig kalibrering av apparatet.
  • Se egen veiledning Spirometri
 • Radiografiske metoder
  • Røntgenundersøkelse er pålagt i Forskrift om utførelse av arbeid , før en ansatt settes til arbeid med asbest. Ved denne førstegangskontrollen vil formålet med undersøkelsen være å utelukke sykdom som gjør at den ansatte ikke bør settes til arbeid med asbest. Et vanlig røntgen thorax vil dekke dette behovet. Selv om dette ikke er spesifisert i forskriften vil vi anbefale at det også tas spirometri ved førstegangsundersøkelsen.
  • Forøvrig er det ikke forskriftsmessig pålegg om påfølgende radiologiske undersøkelser.
  • Rtg. thorax er tradisjonelt benyttet ved helseovervåkning av asbesteksponerte, og hensikten har vært å oppdage asbestoseutvikling. Eksponeringsnivåene i Norge idag tilsier ingen øket risiko for asbestose. Rtg. thorax har ingen effekt på langtidsoverlevelse av asbestrelatert lungekreft 1. Rtg. thorax kan derfor ikke anbefales som metode til overvåkning av ansatte med asbesteksponering i nyere tid.
  • Det pågår nå, i 2019, en faglig diskusjon om fordeler og ulemper ved bruk av computertomografi (CT) for tidligdiagnostikk (screening) av asbestindusert lungekreft, hos personer som har en betydelig tidligere eksponering for asbest. CT er et mer effektivt verktøy enn rtg. thorax for å avdekke lungekreft, men metoden er så uspesifikk at det ved undersøkelse av symptomfrie individer vil avdekkes en lang rekke funn som ikke har klinisk relevans (falsk positive funn), men som må følges opp med videre utredning, og med risiko for skade og feilbehandling. En større, amerikansk, forskningsstudie av storrøkere (>30 pack-years) har vist en 20% reduksjon i dødelighet av lungekreft i den screenede gruppen 2. Man har i norske fagmiljøer innenfor radiologi, lungemedisin og arbeidsmedisin så langt valgt ikke å gå ut med en anbefaling av rutinemessig bruk av computertomografi (CT) for helseovervåkning av personer uten andre tegn til sykdom (spirometriforandringer, subjektive lungeplager). Dersom det på nasjonalt nivå innføres et screeningprogram for tidligdiagnostikk av lungekreft hos storrøkere, vil det kunne være aktuelt å vurdere å inkludere eksponering for asbest i yrket som tilleggskriterium for utvelgelse til screeening av de med høy risiko for lungekreft, i tillegg til de andre kriteriene som bl.a. inkluderer tobakksrøyking. Det vil ikke være aktuelt å screene asbesteksponerte som ikke har røkt.
  • Ved utredning av/konkret mistanke om asbestrelatert lungesykdom på grunn av symptomer eller spirometrifunn benyttes CT-thorax.
 • Biomarkører
  • Det pågår stadig forskning innenfor dette feltet, men det er så langt ikke identifisert egnede biomarkører til bruk i helseundersøkelser
 • Screening for andre kreftformer
  • Screening for mesoteliom er i dag ikke mulig, siden sykdommen er svært sjelden. Siden det ikke finnes noen behandling for sykdommen, vil det heller ikke være noen fordel for pasienten å bli kjent med sykdommen på et tidlig stadium. Det er en sterk internasjonal gruppe (International Mesothelioma Interest Group, IMIG) som arbeider med forholdene rundt mesoteliom. Foreløpig synes det ikke å være kommet noe faglig gjennombrudd som kan brukes til forebygging eller behandling av mesoteliom.
  • Det pågår for tiden en faglig diskusjon om screening for ca. coli på nasjonalt folkehelsenivå. Det vil neppe være aktuelt med en arbeidsmedisinsk screening utover dette.
 • Informasjon og hjelp til røykeslutt er viktig hos alle som er eller har vært asbesteksponert.
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 4-9  tillater ikke røyking ved arbeid med asbest. I kommentarene til paragrafen sier det at "Faren for lungekreft øker vesentlig hvis den som er eller har vært eksponert for asbeststøv, også røyker. Dette gjelder også dersom røyking og eksponering for asbeststøv skjer til forskjellige tider."
 • Når helseundersøkelsen er gjennomført, må legen (hovedsakelig ut fra arbeids- og eksponeringshistorien) ta stilling til om arbeidstakeren skal betraktes som asbesteksponert. 
 • Arbeidsgiver har iflg. Forskrift om utførelse av arbeid § 31-2  plikt til å føre register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfibre, og som skal gjennomgå helseundersøkelse etter § 4-13 .
  • Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer, stilling, dato for tilsetting, arbeidets art og varighet, samt den eksponering arbeidstakerne utsettes for.
  • Registeret skal videre inneholde opplysninger om dato for helseundersøkelse og navn på legen som gjennomførte undersøkelsen.
  • Disse opplysningene skal oppbevares minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet.
  • Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.
  • Ved bedriftens opphør skal registeret sendes til Arbeidstilsynet
 • Arbeids- og eksponeringshistorien gir imidlertid mistanke om asbesteksponering
  • Avhengig av tidsrom for og grad av eksponering planlegges en rutine for videre oppfølgning. Et vanlig intervall vil være 3 år.
 • Legen skal melde tilfellet som arbeidsrelatert sykdom til Direktoratet for arbeidstilsynet (skjema 154b ) i henhold til AML § 5-3 
  • Kopi av meldingen bør sendes til lokalt NAV-kontor fordi det her kan dreie seg om sykdom som kan godkjennes som yrkesskade. Pasientens bør underskrive skjemaet med sitt samtykke, da dette vil innebære at NAV sannsynligvis innhenter melding om yrkesskade (NAV-skjema) fra arbeidsgiveren, som da vil få vite om arbeidstakers sykdom.
 • Legen bør også lage en god epikrise som pasienten selv kan bruke overfor NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap for yrkesskadeforsikringen når pasienten fremmer sine krav overfor disse
 • I en del tilfeller vil pasienten være så syk av asbestsykdommen at det er åpenbart at han/hun ikke er i stand til av egne krefter å fremme sin sak for NAV eller forsikringen.
  • Dersom pasienten er organisert i en fagforening, vil dette være et naturlig sted å søke assistanse i den videre oppfølgning av saken.
  • Dersom legen vet at pasienten ikke har andre til å hjelpe seg, kan det være naturlig for legen å ta på seg å hjelpe pasienten.
  • I så fall trer legen ut av legerollen overfor NAV og forsikringen og må bruke andre leger til å dokumentere pasientens videre medisinsk tilstand overfor disse. (I praksis er dette ikke vanskelig).
  • For at legen skal kunne følge NAVs og forsikringens behandling av pasientens sak, må legen få pasienten til skriftlig å utnevne seg til hans/hennes fullmektig for yrkessykdomssaken etter forvaltningslovens §12 . Da er NAV og forsikringen legalt pliktig til å svare på alle henvendelser fra fullmektigen.
 • Slike saker bør følges opp etter skriftlig tillatelse fra nærmeste pårørende. Dette er nødvendig overfor NAV og/eller yrkesskadeforsikringsselskapet.
 • Menerstatningen fra NAV faller bort ved dødsfallet, men det kan være kompensasjon for mindreårige pårørende.
 • Gjennom yrkesskadeforsikringen vil det kunne ytes menerstatning også etter dødsfallet.
 • Det er ofte hensiktsmessig å gjøre slik oppfølging i nært samarbeid med en tillitsvalgt fra avdødes tidligere fagorganisasjon når dette er mulig.
 • Enkelte pasienter kan ha private forsikringer som gir erstatning ved yrkessykdom.
 • Bedriftslegen/BHT utarbeider rapporter slik at arbeidsgiver, verneombud, AMU og de ansattes organisasjoner blir orientert om eventuelle helsepåvirkninger pga asbest.
 • Opplysningene gis på gruppenivå slik at den enkelte arbeidstaker ikke kan identifiseres.
 • Rapporten bør inneholde antall og type av meldte yrkessykdommer, tidligere og nåværende eksponeringsforhold, oppfølgingsplaner og tiltak.
 1. Oken MM, Hocking WG, et al. Screening by chest radiograph and lung cancer mortality: the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) randomized trial. JAMA 2011; 306: 1865-73. jamanetwork.com  
 2. Aberle MD et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med 2011; 365: 395-409. www.nejm.org  
 • Merete Drevvatne Bugge, overlege, STAMI
 • Tone Eriksen, overlege, Arbeidstilsynet
 • Helle Laier Johnsen, overlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jan Rosenberg, bedriftslege
 • Axel Wannag, overlege