Hopp til hovedinnhold

Bly

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Bly (pb, grunnstoff med atomnr. 82) finnes som rent metall og inngår i en rekke organiske og uorganiske forbindelser
 • Eksponering for bly kan forekomme ved metallstøperier og smelteverk, i akkumulatorindustrien, ved maling med blyholdig maling, ved sveising og skjæring av metall malt med blyholdig maling, ved tilvirkning av emalje-, messing-, tinn- og bronsegjenstander, ved håndtering av skrap, ved tilvirkning av glass, keramikk og visse plasttyper samt ved tilvirkning og bruk av ammunisjon
 • Akutt blyforgiftning
  • Symptomer på forgiftning kan være magesmerter (blykolikk), tretthet, hodepine, irritabilitet og andre symptomer fra nervesystemet
 • Blyforgiftning over tid  1
  • Kan ha effekter på flere organsystemer inklusiv blodannelse, perifere og sentrale nervesystem, nyrer og representerer også fare for reproduksjonsskade
 • Bly opptas i kroppen hovedsakelig ved innånding eller svelging. Ved yrkesmessig eksponering er innånding av blyholdig støv, røyk eller damp viktigste kilde til eksponering. Bly som kommer inn i kroppen via åndedrettet tas opp i kroppen mer effektivt enn bly som tas opp via magetarmkanalen. Dette gjelder særlig for voksne. Opptak via lungene er i stor grad avhengig av partiklenes størrelse og løselighet. Større partikler deponeres i de øvre luftveier og transporteres ved hjelp av flimmerhårene til svelget, der de svelges eller spyttes ut
  • Bly bindes til cellemembranen hos de røde blodlegemene og til hemoglobinet. En tidlig effekt forbundet med økt blykonsentrasjon, er nedsatt hemoglobinproduksjon og forkortet levetid av de røde blodlegemene
   • Hemming av hemsyntesen er vist å starte allerede ved blynivå i plasma på 0,5-1 mikromol/l og er uttalt ved verdier over 3,5 mikromol/l
  • Perifere nervesystem
   • Bly kan forårsake segmental demyelinisering og aksonal degenerering av motonevroner i perifere nerver med slappe pareser til følge. Typisk er dropphånd (n. radialis) og droppfot (n. peroneus). Redusert nerveledningshastighet er registrert ved blynivåer i plasma på 1,5-2 mikromol/l
  • Sentralnervesystemet
   • Påvirkes også av bly, som kan føre til nevropsykologiske effekter som redusert konsentrasjonsevne, reaksjonsevne, intelligens og skoleprestasjoner
  • Nyrene
   • Celler i proksimale nyretubuli er sårbare for blypåvirkning. Bly-protein-komplekser kan påvises som kjerneinklusjonslegemer ved mikroskopi
 • Arbeidsplassen
  • Påvisning og kvantifisering av bly i arbeidsmiljø er en oppgave for kvalifisert yrkeshygieniker. Uorganisk bly samles opp på membranfilter (celluloseacetatfilter) med støvpumpe, mens organiske blyforbindelser samles på kullrør. Arbeidsmedisinske avdelinger kan være behjelpelig med dette
 • Oppfølging av individ: se egen veiledning om helseovervåkning av blyeksponerte
 • Grenseverdier 
  • Bly og uorganiske blyforbindelser: 0,05 mg/m3
  • Blyacetat: 0,05 mg/m3
  • Blykromat: 0,005 mg/m3 (KR:kreftfremkallende og reproduksjonsskadelig)
 • Grenser for blyverdier i blod fra blyeksponerte, se vedlegg til egen veiledning om Helseovervåkning av blyeksponerte (3.8)
 • På arbeidsplassen
  • Substitusjon
  • Innlukking, ventilasjon, avtrekk
  • Verneutstyr
   • Hansker, briller ansiktsskjerm, eventuelt krav til åndedrettsver (P2-filter)
   • Det bør stilles spesielle krav til hygiene, skifte av arbeidstøy samt håndvask før inntak av føde, snus og røyk
 • På individnivå ved kjent eksponering for bly
 1. Amundsen T, Næss IA, Hammerstrøm J, Brudevold R, Bjerve KS. Blyforgiftning - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1473-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.
 • Arve Lie, STAMI