Hopp til hovedinnhold

Hydrogensulfid

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Hydrogen sulphide, dihydrogen sulphide, kloakkgass, gjødselgass, H2S
 • CAS nr 7783-06-4
 • Hydrogensulfid (H2S) er en illeluktende gass (råtne egg) som kan produseres i naturen når organisk materiale som inneholder svovelforbindelser nedbrytes uten tilførsel av oksygen
 • I tillegg utvikles gassen i forskjellige industrielle prosesser
 • Hvilke konsentrasjonsnivåer som kan oppstå fra biologiske prosesser er vanskelig å forutsi, men det er vist ved flere tilfeller at konsentrasjonen av gass hurtig kan bli meget høy
  • Meget høye konsentrasjoner (> 1000 ppm) kan gi bevissthetstap raskt og forårsake død
 • Hydrogensulfid har en kraftig og ubehagelig lukt, men ved høye konsentrasjoner vil luktecellene lammes (> 100 ppm)
  • Man kan derfor ikke stole på lukt som advarsel for høye konsentrasjonsnivåer
 • Som følge av dette må H2S alltid betraktes som en gass med høyt risikopotensiale
 • Gassen utvikles ved anaerob gjæring i gjødselkjellere, kloakkanlegg og andre steder der organisk materiale forvitrer uten tilførsel av oksygen
  • Dette kan være vanntanker med organisk bunnfall, grøfter med organisk materiale dekket av vann
  • Frigivelse av gass øker når det røres i blandingen, eller om vannstanden over sediment reduseres (trykkreduksjon)
 • Hydrogensulfid finnes i råolje og naturgass, og er også et produkt ved papirproduksjon (sulfat-prosess) og i viskose-rayon-produksjon
 • H2S er en risikofaktor for fiskedød i oppdrettsanlegg
 • En annen eksponeringssituasjon er i laboratorier, hvor hydrogensulfid produseres i analytisk øyemed
 • Utsatte næringer: bønder, renseanleggarbeidere, septikk-tømmere, oljearbeidere, vedlikehold av skipstanker.
 • Akutteffekten av H2S på nervesystemet er godt dokumentert
  • Når høy akutt eksponering ikke forårsaker øyeblikkelig død kan slik eksponering føre til langvarig eller permanent skade på nervesystemet
  • Langvarig eller permanent skade på nervesystemet er også rapportert etter forgiftning uten bevissthetstap
  • Lavere nivå kan gi symptomer som hodepine og kvalme.
 • Gassen vil ved direkte kontakt med slimhinner forårsake etseskader, irritasjon og inflammasjon
  • Denne etse- og irritasjonseffekten kan forårsake skade på lungene i form av lungeødem
  • Eksponeringsnivåer ned til 2 ppm (3 mg/m3) har forårsaket luftveissymptomer hos astmatikere
  • Øyeirritasjon er rapportert fra eksponeringsnivåer på 0.7-3.6 ppm (1-5 mg/m3) av H2S og samtidig eksponering for CS2 (karbondisulfid). Øyeskader ved nivåer over 20 ppm.
 • Det er vist en økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer blant arbeidstakere som har vært eksponert for H2S-nivåer under 20 ppm (28 mg/m3)
 • Økt produksjon av melkesyre ved nivåer over 5 ppm
 • Dyreforsøk med gravide rotter og en epidemiologisk studie av graviditetsutfall og selvrapportert hydrogensulfideksponering har gitt grunn til å advare mot at gravide eksponeres for hydrogensulfid
 • Den toksiske effekten som er viktigst og mest kjent er effektene på nervesystemet
 • Når gassen opptas i cellene hindrer den enzymene i cellens respirasjonskjede
 • Det er vanskelig på forhånd å estimere hvor høye nivåene av H2S fra biologiske prosesser kan bli
 • Dette vil i hvert tilfelle være avhengig av forholdene og må vurderes spesielt
 • Målinger utføres med elektrokjemisk celle, direktevisende måler som fås kjøpt fra forskjellige leverandører av verneutstyr eller måleinstrumenter. 
 • Administrativ norm for forurensing i arbeidsatmosfæren er 5 ppm (takverdi 10 ppm).
 • ACGIH i USA har satt en TLV på 1ppm for heldagseksponering og 5 ppm som korttidsverdi

Det er dokumentert at selv topper over 100 ppm sjelden bidrar til tidsveid gjennomsnitt over 1 ppm. Gjennomsnittsmåling over arbeidsdagen kan derfor ikke brukes som eneste mål på risiko. Toppene i eksponeringen må vurderes.

 • Det bør alltid forefinnes skriftlige prosedyrer for arbeid som kan medføre hydrogensulfideksponering
 • Det må være rutiner for å vurdere risiko for gassutvikling og rutiner for eventuell redning av forgiftet person
 • Aktuelle tiltak for å hindre at hydrogensulfid oppstår bør gjennomføres hvis mulig
 • Der dette er umulig må det utarbeides rutiner for å kontrollere og redusere mulig eksponering
 • Aktuelle tiltak er å fjerne levende dyr og mennesker fra stedet, intens lufting og bruk av åndedrettsvern (grått filter mot sure gasser)
  • OBS: Filtrerende åndedrettsvern kan bare brukes hvis man er sikker på at konsentrasjonen er under 100 ppm og at det er nok O2- ; minst 19,5% O2
 • Det skal være tilgjengelig personlig direktevisende H2S-måler ved arbeidsforhold hvor gassen kan ventes å forekomme

Ventilasjon skal ikke baseres på omrøring. Det skal være avtrekk ved gulv og under overdekking av basseng i avløpsanlegg. Det skal vurderes behov for mobil vifte for tilførsel av frisk luft ved arbeid i trange/ lukkede rom.