Hopp til hovedinnhold

Lateks

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • Naturlig lateksgummi utvinnes av melkesaften av gummitreet. Gummipartikler fra saften består av polymere forbindelser derav blant annet cis-1,4-polyisopren i tillegg til ulike proteiner
 • Som ferdig produkt er det lagt til en rekke kjemikalier (tiuram-, karbamat- og merkaptoforbindelser samt parafenylendiaminer (PPD)) for å oppnå ønskede egenskaper
 • Når det gjelder hansker, vil en også kunne finne andre potensielle skaldelige komponenter
  • Endotoksiner
   • Dette er stoffer som kommer fra bakterier og er et uttrykk for bakteriell forurensning et eller annet sted i produksjonsprosessen. Selv om bakteriene blir drept i prosessen eller ved sterilisering etterpå, kan disse bakterierestene forårsake reaksjoner
  • Pudder
   • Pudderet (som oftest maisstivelse) er i seg selv lite allergi-fremkallende, men binder til seg allergener fra lateks. Pudderet virvles ut i luften, og allergenene blir på den måten luftbårne. Dette kan forårsake symptomer fra øyne og luftveier hos dem som allerede er allergiske og fremkalle allergi hos dem som ikke er det. Dessuten tørker pudderet ut og virker irriterende på huden, noe som øker risikoen for utvikling av eksem og allergi
 • Se egen artikkel om lateksallergi
 • Lateks brukes i en rekke produkter og i yrkessammenheng er kanskje helsepesonell den viktigste yrkesgruppen som i forhold til hyppighet og antall blir eksponert
 • Blant helsearbeidere er særskilt laboratorieansatte, tannleger, operasjons- og anestesipersonell mest utsatt på grunn av høy eksponering for latekshansker
 • All industri som som framstiller lateks eller lateksprodukter vil også kunne være utsatt. Flere andre yrkesgrupper bruker beskyttelseshansker som kan være basert på lateks
 • Pasienter med spina bifida (mange operasjoner) og atopikere 1-4
 • Allergi 5
  • Kontakturtikaria og allergisk kontakteksem
  • Allergi i slimhinner (rhinitt, konjunctivitt, astma)
  • Anafylaktisk sjokk
 • Forekomsten av lateksallergi er under 1% i normalbefolkningen og varerier mellom 3 og 10% i ulike studier blant helsepersonell. Barn født med ryggmarksbrokk har vist forekomst på mellom 30-50% med IgE-mediert allergi som antas skyldes langvarig eksponering gjennom dren som inneholder lateks. En har gjennom de siste 20 år sett en økende tendens til lateksallergi som en tror kan skyldes økt bruk/behov for hansker
 • Irritativt kontakteksem kan være en aktuell differensial diagnose hos risikogruppen da de ofte samtidig utsettes for andre faktorer (hyppig håndvask, fettløselige kjemiske forbindelser, fuktig arbeidsmiljø) som kan håndeksem. Dog tror man annet eksem vil kunne disponere for lateksallergi (brudd på barriere)
 • De fleste tilfeller av lateksallergi er type I-allergi, klart sjeldnere foreligger type IV-allergi 5
 • En tror klassisk IgE-mediert straksallergi 6 (type I, urtikaria, rhinitt, astma osv.) er rettet mot proteiner i lateks, mens type IV allergi (kontakteksem) fremkalles av kjemikalier som er tilsatt under framstilling av lateksprodukter 7-8
 • En skal også huske på at noen lateksallergikere kan reagere med kryssallergi mot blant annet kiwi, banan, fiken og avokado 9-10
 • Personer med atopi er disponert for lateksallergi
 • Spesifikt immunglobulin E
  • Bruker RAST, IgE radioallergosorbent-test
  • Sensitiviteten angis å være 50-90% og spesifisiteten 60-100% 11-12
 • Hudprikktest
  • Sensitivitet og spesifisitet mot lateksekstrakter synes å være minst 90% 11
  • Ekstraktene er ikke biologisk velkarakteriserte og derfor ikke godkjent i Danmark (og Norge?)
 • Provokasjon?
  • Prøver man å unngå 5

Målet med forebygging vil primært være å ikke påføre ansatte lateksallergi og sekundært ikke å fremkalle allergisk symptomer hos ansatte med en allerede diagnostisert lateksallergi

 • Vurdering av type hansker
  • Proteiner kan også tilføres i produksjonsprosessen. Allergeninnholdet i hanskene kan måles på forskjellige måter. Siden allergener er proteiner, kan man måle allergeninnholdet indirekte ved å måle hanskenes innhold av løselige proteiner. Dette samsvarer som oftest rimelig godt med hanskenes allergifremkallende evne. Man måler imidlertid alt protein, ikke bare det som er allergifremkallende. Dersom alle proteinene er allergener, vil selv et lavt innhold av proteiner kunne bety at hanskene er forholdsvis sterkt allergifremkallende. Og motsatt: Dersom bare en liten andel av proteinene er allergener, vil en lite allergifremkallende hanske kunne få en moderat høy verdi. Foreløpig er det imidlertid begrenset kapasitet på metoder som måler hanskenes allergeninnhold mer direkte ved immunologiske metoder. Hanskenes innhold av løselige proteiner er derfor et akseptert mål på hanskenes allergifremkallende evne, inntil vi har en bedre metode som er såpass enkel og lett tilgjengelig at den kan bli standardmetode.
  • Engangshansker skal være CE-merket
   • EN 455-3, krav og testing for biologisk evaluering. Denne dreier seg spesielt om hanskenes allergifremkallende egenskaper. På forespørsel skal man få oppgitt hvilke kjemikalier som er tilsatt eller finnes i hanskene. Latekshansker skal merkes med at de inneholder lateks som kan forårsake allergiske reaksjoner
 • Vurdering av bruken av hansker
 • Tester for måling av løselig protein:
  • Modifisert Lowry metode er standardmetode innen EU/EØS (EN 455-3) FDA-test eller ASTM standardmetode er tilsvarende standardtest i USA HPLC (High Pressure Liquid Chromoatography). Verdier < 50 µg/g vil være «lavt proteininnhold» med disse testene
 • Tester for måling av allergeninnhold:
  • ELISA-inhibisjonstest. Verdier < 10 AU/ml ansees å være "lavt allergeninnhold"
 • LEAP-test (Latex ELISA for Antigen Protein)
  • Verdier < 10 µg/g vil være uttrykk for "lavt allergeninnhold". Enkelte oppgir verdien i µg/ml, hvor 1 µg/ml = ca. 3 µg/g, men dette blir mindre nøyaktig
 • Lavt endotoksininnhold vil si < 20 EU (endotoxin units) per hanskepar
 • Latekshansker bør være pudderfrie
 • God merking slik at brukerne vet hvilke som inneholder lateks og hvilke som er lateksfrie
 • God og tilgjengelig informasjon om hansker til brukerne
  • Hendene bør vaskes etter hanskebruk for å fjerne mikrober og evt. lateksallergener, pudder eller stoffer som kan ha trengt gjennom hanskene
  • Ved langvarig arbeid, spesielt med stoffer som kan trenge gjennom hanskene etter en viss tid, bør man skifte hansker med jevne mellomrom
  • Unngå oljebaserte kremer ved bruk av latekshansker da slike kremer kan føre til at hanskene avgir mer allergifremkallende stoffer
  • Generelle hudpleieråd: Bruk mild såpe. Skyll og tørk hendene godt, men varsomt. Varier arbeidet slik at huden får hanskefrie perioder.
 1. Handfield-Jones SE. Latex allergy in health-care workers in an English district general hospital. Br J Dermatol 1998; 138: 273-6. PubMed  
 2. Konz KR, Chia JK, Kurup VP et al. Comparison of latex hypersensitivity among patients with neurologic defects. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: 950-4. PubMed  
 3. Liss GM, Sussman GL. Latex sensitisation: occupational versus general population prevalence rates. Am J Ind Med 1999: 35: 196-200.
 4. Jensen VB, Jørgensen IM, Rasmussen KB et al. The prevalence of latex sensitisation and allergy in Danisk atopic children. Dan Med Bull 2002; 49: 260-2. PubMed  
 5. Rasmussen KB, Søes-Petersen U. Latexallergi hos voksne atopikere. Ugeskr Læger 2005; 167: 652-6. Ugeskrift for Læger  
 6. Slater JE. Allergic reactions to natural rubber. Ann Allergy 1992; 68: 203-11. PubMed  
 7. Feinman SE. Sensitivity to rubber chemicals. J Toxicol Cutan Ocul Toxicol 1987; 6: 117-53. PubMed  
 8. Hintzenstern J, Heese A, Koch HU et al. Frequency, spectrum and occupational relevance of type IV allergies to rubber chemicals. Contact Dermatitis 1991; 24: 244-52. PubMed  
 9. Kurup VP, Kelly T, Elms N et al. Cross-reactivity of food allergens in latex allergy. Allergy Proc 1994; 15: 211-6. PubMed  
 10. Senna GE, Crocco I, Roata C et al. Prevalence of latexspecifik IgE in blood donors: an Italian survey. Allergy 1999; 54: 80-1. PubMed  
 11. Landwehr LP, Bogueniewicz M. Current perspectives on latex allergy. J Pediatrics 1996; 128: 305-12. PubMed  
 12. Hamilton RG, Biagini RE, Krieg EF. Diagnostic performance of Food and Drug Administration-cleared serologic assays for natural rubber latex-specific IgE antibody. The Multi-Center Latex Skin Testing Study Task Force. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 925-30. PubMed  
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.