Hopp til hovedinnhold

White spirit

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • White spirit eller mineralsk terpentin er en blanding av hydrokarbonforbindelser og er en fargeløs væske med karakteristisk lukt. Den klassifiseres etter andelen av aromater, og hører i arbeidsmedisinsk sammenheng inn under løsemidlene
 • Inngår i mange typer maling og lakk og brukes mye til rengjøring. Profesjonelle malere bruker i økende grad vannbaserte produkter, og en skal ikke se bort fra fritidseksponering
 • Se eget dokument om løsemidler og nevner her kort akutte og kroniske nevrolgiske skader som mulig følge av langvarig eksponering for white spirit
 • White spirit taes godt opp både via hud, innånding og fra mage/tarm
 • Skademekanismene er kommentert i den generelle beskrivelsene av løsemidler
 • Komponentene i whitespirit kan samles opp på kullrør
 • Eksponering kan måles med stasjonært eller personbåret utstyr og er indisert ved mistanke om høy eksponering. God yrkeshygienisk kompetanse er nødvendig for å gjennomføre gode målinger
 • Arbeidsmedisinske avdelinger kan være behjelpelig med planlegging og gjennomføring
 • Administrativ norm for white spirit er avhengig av mengde aromomater i blandingen
  • Over 22%: 25 ppm
  • Under 22%: 50 ppm
 • Generelt for kjemisk helserisiko gjelder følgende prioriterte liste
  • substitusjon (bytt ut et helseskadelig stoff med et som er mindre helseskadelig)
  • "innkapsling" (åpne prosesser og kar lukkes)
  • ventilasjon (avsug ved kilden er bedre enn allmennventilasjon)
  • verneutstyr
   • Bruk av verneutstyr er det siste alternativ om ovenstående ikke gir tilfredstillende vern
   • Generelt god ventilasjon eller punktavsug eventuelt åndredrettsvern (brunt filter A2)
   • Ved sprøyting bør åndedrettsvern alltid brukes. I lukkede rom skal det anvendes luftforsynt åndedrettsvern
   • Andre masker kan være OK ved kortvarige operasjoner hvor det ikke sprøytes, under forutsetning av rigid kontroll
   • Hansker av vinyl, neopren eller lignende er å anbefale i tillegg til generell beksyttelse mot hud og øyne ved fare for sprut
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.