Hopp til hovedinnhold

HMS ved utenlandsengasjementer

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Formålet med denne prosedyren er å gi retningslinjer for hvordan BHT kan bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforhold ivaretas for personell som skal ha utlandsengasjementer over tid eller har hyppig reisevirksomhet.
 • Hensikten er å ha en enhetlig fremgangsmåte for dette arbeidet.
 • Målsettingen med systematisk HMS-arbeid ved utenlandsengasjementer er at ansatte på utenlandsoppdrag gjøres i stand til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsforhold for seg selv og for kollegaer.
 • Utlandet: land utenfor Vesteuropa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
 • Utenlandsengasjementer: stasjonering i utlandet for en tidsperiode, og/eller hyppig reisevirksomhet
 • Ved prosjekter som innebærer utenlandsengasjementer for egne ansatte skal virksomheten foreta en HMS-vurdering ( Vedlegg 1 )
 • BHT skal skaffe tilgang på informasjon om det stedlige helsetilbudet
 • BHT skal gi informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsforhold i forbindelse med reise og opphold i det aktuelle landet, individuelt eller i grupper ( Vedlegg 2 )
 • Det skal vurderes om familiemedlemmer også skal motta slik informasjon.
 • BHT-personell som skal gi informasjon eller opplæring, skal ha tilstrekkelig kompetanse innefor de aktuelle områdene.
 • I en rekke land, hvor norske selskaper har aktivitet, vil de ansatte møte andre og tildels langt alvorligere helseproblemer enn vi er vant til å forholde oss til her hjemme
 • De som reiser, må derfor være friske og bør ikke være avhengig av medikamenter for kronisk sykdom
 • Det må vurderes hvorvidt familiemedlemmer med kronisk sykdom skal være med på reisen
 • HMS-vurderingen ( Vedlegg 1 ) skal avklare om det er behov for helseattest i det aktuelle landet
 • Forslag til egen- og legeerklæring ved utenlandsengasjementer finnes i vedlegg 3
  • Den ansatte skal fylle ut egenerklæringen før helseundersøkelsen
  • Helsevurderingen skal utføres før avreise og kan foruten en generell helseundersøkelse omfatte diverse prøver
  • En rekke land krever HIV-test
  • Helseundersøkelsen kan utføres av privat lege, alternativt av bedriftslegen
  • Bedriftslegen skal foreta en vurdering av helsemessig skikkethet til reisen og oppholdet på bakgrunn av opplysninger som fremkommer og deretter tilråde eller fraråde utenlandsoppdraget overfor oppdragsgiver
 • Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser 
 • Folkehelseinstituttet eller kommunehelsetjenesten kontaktes for avtale om vaksinasjon og eventuelt malaria-profylakse. Noen fastleger, bedriftshelsetjenester og klinikker tilbyr også vaksinasjon
 • Dette må skje minst 6 uker før avreise. BHT kan være behjelpelig ved uklarheter
 • Familiemedlemmer som deltar på reisen skal også sikres nødvendig vaksinasjon
 • WHO har egne websider om Travel and Health 
 • All vaksinasjon skal registreres i det sentrale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK  - uavhengig av alder og type. For registrering av vaksinasjoner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet kreves det (muntlig) samtykke fra den vaksinerte.
 • BHT bør orientere seg om forholdene for å gi riktige råd og tips vedrørende akutte sykdoms- og skadetilfeller
 • På internett finnes en rekke adresser som er til hjelp i slike vurderinger
 • Nærmeste norske ambassade, konsulat eller annen utenriksstasjon vil også kunne være behjelpelig med vurdering av det lokale helsetilbudet
 • I enkelte tilfeller vil det kunne være aktuelt for BHT å reise til området hvor ansatte skal stasjoneres og vurdere helsevesenet på stedet
 • Forslag til innhold i reiseapotek finnes på Helsenett 
 • Sykdom ved oppdrag i utlandet vil kunne defineres som yrkessykdom (kontakt NAV)
 • BHT bør følge opp pasienten
 • Følgende forhold kan være gjenstand for vurdering:
  • Behov for oppfølging på sykehus eller hos egen allmennpraktiserende lege
  • Infeksjonsfare på arbeidsplassen
   • Dette gjelder spesielt for ansatte i helsevesenet og næringsmiddelarbeidere. Karantenebehov kan være tilstede
   • Vedvarende sykdom: hepatitt, HIV, salmonella, malaria, psykiske problemer, rusmiddelbruk
   • Akklimatiseringsproblemer: vansker med å vende tilbake til hverdagens trivialiteter etter spennende opplevelser under fjerne himmelstrøk, problemer i forhold til arbeid, familie og fritid