Hopp til hovedinnhold

Hotell og restaurantarbeidere

Sist revidert:
Sist revidert av:


Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer innenfor hotell- og restaurantbransjen. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

 • kokk
 • kjøkkenassistent
 • bartender
 • kelner / servitør
 • stuepike (har en rekke fellestrekk med renholder)
 • resepsjonist

 • Bakere og deres spesielle arbeidsmiljø blir ikke omtalt i denne oversikten
 • Lav gjennomsnittsalder
 • Høy kvinneandel
 • Stor andel ufaglærte
 • En del minoritetsspråklige
 • Arbeid i helger og på kveldstid
 • støy (kjøkken, diskotek)
 • ensidig gjentagende arbeid
 • tunge løft (servitører, kjøkken, renhold)
 • statisk belastning
 • mye stående arbeid (kjøkken, resepsjon)
 • lange gangavstander (renhold, servitører)
 • vått arbeid (kjøkken, renhold)
 • temperaturendringer (kjøkken - kjøl/frys)
 • skader (brann/kutt) (kjøkken)
 • stekeos (kjøkken)
 • rengjøringsmidler (kjøkken, renhold)
 • smitterisiko
 • allergener
 • skift-/nattarbeid
 • høyt arbeidstempo
 • lav lønn / innsatsbasert avlønning (tips)
 • liten grad av egenkontroll over arbeidsmengde og tempo
 • "kunden har alltid rett"
 • konsekvenser av rusmiddelbruk blant gjester
 • vold og trusler
 • seksuell trakassering
 • kommunikasjonsproblemer pga språk og utdanningsnivå
 • ustabilt arbeidsmiljø pga. høy turnover samt endel innleid arbeidskraft i travle perioder
 • lav tilhørighet
 • En dansk studie av hotell- og restaurantansatte fant at disse hadde høyere forekomst av sykehusinnleggelse på grunn av de fleste sykdomsgrupper enn den arbeidende befolkning forøvrig. Hotell- og restaurantansatte hadde også høyere forekomst av skader, både i hode, over- og underekstremiteter 1
  • Kokker og kjøkkenassistenter opplever stor belastning på armer og hender, og har en økt risiko for carpal tunnel syndrom og tendinitter
  • Servitører har økt forekomst av tendinitter i hånd, arm og skulder 
  • Smerter i korsrygg og ben vil være vanlig hos alle med mye gående / stående arbeid
 • Rusmiddelmisbruk
  • Flere faktorer kan øke risikoen for rusmiddelmisbruk:
   • Arbeid på kveld / natt
   • Høyt tempo
   • Lett tilgang på alkohol
 • Støyskade
  • Tinnitus og hørselstap er økt i undersøkelser av ansatte i diskotek og barer
  • I kjøkken kan impulsstøy være et problem
 • Hudplager
 • Luftveislidelser
  • Astma og kols kan forverres av stekeos
  • Rengjøringsspray og kjemikalier kan gi luftveisplager
 • Kreftsykdom
  • 2 store norske kohortstudier (en med mannlige og en med kvinnelige servitører) har undersøkt forekomst av kreft ved hjelp av kobling opp mot kreftregisteret.  2 3
   • Blant servitører av begge kjønn ser forekomsten av lungecancer ut til å være signifikant større enn forventet (ca dobbelt så hyppig)
   • Hos mannlige servitører var i tillegg kreft i tunge, munn, pharynx, larynx, øsofagus og lever signifikant hyppigere enn forventet
   • Røykevaner og alkoholinntak er viktige faktorer ved disse krefttypene
   • Funnene er bekreftet i senere nordiske studier, og servitører ser ut til å være yrkesgruppen med den høyeste forekomst av kreft generelt
 • Hjerte- og karsykdom
  • Hjerte- og karsykdom forekommer hyppigere blant ansatte i hotell- og restaurantbransjen sammenlignet med gjennomsnittet av alle yrkesgrupper. Dette gjelder flere yrker og mange av disse har til felles at de ansatte jobber skiftarbeid

Muskel-/skjelettlidelser 

 • Det er ikke pålegg om helseovervåkning av hotell- og restaurantansatte.
 • En vurdering av om ansatte skal følges opp med helsesamtaler i grupper eller på individbasis må basere seg på en risikovurdering av arbeidsplassen

 

 • FAFO utarbeidet i 2014 en rapport om arbeidsforhold i utelivsbransjen, basert på intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere.  4
 • Støydempende tiltak
 • Optimalisering av turnus og skiftordning kan minske mulige helseskadelige effekter av skiftarbeid
 • Vurdering av inneklima og ventilasjon bør være en prioritert oppgave både ved kjøkken og oppholdssteder for publikum
  • Hotell og restaurant var tidligere av de få arbeidsplasser hvor ansatte kunne ha problemer med å unngå passiv røyking. Dette har bedret seg betydelig etter innskjerping av tobakksskadelovens § 25 (Røykeloven) i 2004.
 • Tiltak og aktiv holdning i forhold til arbeidsplasser med høy andel røykere kan være et satsningsområde
 • Vurdering av rengjøringsmidler og rengjøringsmetoder er et sentralt område for å unngå arbeidsrelaterte plager
 1. Hannertz H, Tüchsen F, Kristensen TS. Hospitalizations among employees in the Danish hotel and restaurant industry. Eur J Public Health 2002; 12: 192-7. PubMed  
 2. Kjærheim K, Andersen A. Incidence of cancer among male waiters and cooks: two Norwegian cohorts. Cancer Causes & Control 1993; 4: 419-26.
 3. Kjærheim K, Andersen A. Cancer incidence among waitresses in Norway. Cancer Causes & Control 1994; 5: 31-7.
 4. Trygstad SC, Andersen RK, Hagen IM, Nergaard K, Nicolaisen H, Steen JR. Arbeidsforhold i utelivsbransjen. Fafo, 2014. www.fafo.no  
 • Merete Drevvatne Bugge, avd. overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakere på Januarkurset 2022
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege