Hopp til hovedinnhold

Jord- og skogbruk

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • 13.000 kvinner, 15.000 menn

(100% tilsvarer gjennomsnittet av uførepensjonering i alle yrker)

 • Kvinner: 97%
 • Menn: 106%
 • Gasser
  • Silogasser
   • Karbondioksyd og nitrøse gasser
  • Gjødselgasser
 • Plantevernmidler
  • Desinfeksjonsmidler
  • Aldehyder
  • Organiske syrer
  • Fenoler og kresoler
 • Ensileringsmidler
  • Maursyre
 • Mineraloljeprodukter
  • Bensin, smøreoljer, white spirit, diesel
   • Ad avgiftsfri farget diesel: "Det er lite sannsynlig at eksponering for merket diesel medfører helserisiko utover det som er knyttet til eksponering for ikke merket diesel eller eksos fra samme" (rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Toll og avgiftsdirektoratet 1995)
 • Ulykker
 • Belastningslidelser
  • 50% av gårdbrukere har minst en belastningslidelse (høyest blant de som har sau og skog som hovedproduksjon)
 • Reproduksjonskader (se også utredning av mistenkt arbeidsbetinget reproduksjonsskade )
  • Senaborter som mulig følge av mykotoksiner
  • Medfødte misdannelser og neoplasmer hos barn som mulig følge av foreldres eksponering for plantevernmidler
 • Forgiftninger
 • Støyskader (se Støy, hørsel og helseovervåking )
 • Støveksponering, mulige følger:
  • Irritasjon i slimhinner
  • Inhalasjonsfeber, toksisk feber
  • Farmers lung
  • Astma (se Arbeidsmedisinsk utredning av slik)
   • Prevalens blant bønder er ca 3% og ca 6% av norske bønder utvikler astma i løpet av livet
  • Kronisk bronkitt
   • Prevalens ca 8% blant bønder vurdert ut fra spørreundersøkelser
  • Lungefibrose
   • 1-2% av bønder har tegn på lett grad av lungefibrose (studie av 8400 personer vurdert ut fra røntgen)
 • Skader fra ulykker
  • 1483 skader oppstått i jord- og skogbruk ble registrert og behandlet ved Regionsykehuset i Trondheim i 1994 og 1996. Lokalisasjon av skadene fordelte seg slik
   • Arm/hånd 39%
   • Bein 29,6%
   • Hodeskader 15,3%
   • Bryst 4,2%
   • Rygg 3,8%
   • Bekken 2%
   • Hals/nakke 1,5%
   • Buk 0,3%
   • Flere skadde områder 4,3%
  • Skademekanisme og ulykkeskategori fordelte seg slik:
   • Traktorulykker 21%
   • Fall ute 19%
   • Ulykker i driftsbygning (ikke relatert til dyr) 17%
   • Skadet av dyr 14%
   • Skadet av roterende og skjærende redskap 8%
   • Motorsagulykker 7%
   • Transport og lagring av tømmer 6%
   • Fallende tre 5%
   • Vinsjulykker 2%
   • Forgiftninger, etsinger 1%
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege