Hopp til hovedinnhold

Politi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Politi og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, PST, tolv regionale politidistrikter, fem nasjonale særorganer (Utrykningspolitiet, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Politihøgskolen) samt Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester, tilsammen vel 10 000 ansatte. I tillegg er ca. 400 studenter ved Politihøgskolen til enhver tid utplassert i politidistriktene som en del av politiutdannelsen.


De nasjonale bistandsressursene (FNB) forsterker en grunnberedskap som allerede er iverksatt i det distriktet som skal motta bistand. Dette er en fellesbetegnelse for Beredskapstroppen (BT), Bombegruppen (BG), Politiets helikoptertjeneste (HELI), Den kongelige politieskorte (DKP) og Krise- og Gissel-forhandlerne (KGF).

HMS er meget viktig i politiet - da eksponeringen for risikofaktorer er høyere enn i de fleste andre bransjer. Politi og lensmannsetaten har pålegg om bruk av bedriftshelsetjeneste.
Nedenfor er det listet opp en del viktige yrkeseksponeringsfaktorer i politiet. Forekomsten og kompleksitet av disse kan variere. Hvert distrikt og særorgan skal ha en bedriftshelsetjeneste . Oslo politidistrikt har en egenordning mens øvrige distrikter og særorganer har innkjøpte tjenester.

 • Fysisk vold/ traume i forbindelse med pågripelser og skarpe situasjoner
 • Belastning i ekstremiteter og rygg (patrulje, oppdrag med tung vernevest og våpen)
 • Store fysiske anstrengelser (løping, klatring med tung oppakning)
 • Tunge løft og fysiske belastninger i ergonomiske belastende posisjoner
 • Ensidig gjentagende arbeid
 • Støy (skudd, eksplosjoner), samband (ørepropp), bruk av rambukk
 • Vibrasjoner (kjøretøy, båt, helikopter)
 • Temperatur (høyt, lavt, ekstrem kulde)
 • Bilkjøring under ekstreme forhold (utrykningskjøring)
 • Stråling (Mikrobølger (mobiltelefoni, TETRA(nødnett), Laser
 • TW 1000 CS SPRAY
 • Pepperspray
 • Narkotikaeksponering ifm beslag - cannabis, amfetamin, metamfetamin, opioider ( fentanyl, karfentanil) PCP, mm
 • Gasser (CO, H2S, NOX)
 • Gass, røyk, partikler (skyting, sprengning, brann, mm)
 • Støv (svevestøv), blystøv og skyterøyk (skytebaner)
 • Miljøgifter (asbest, PCB)
 • Røykgasser (sprengning, knallskudd, skytevåpen)
 • Tungmetaller (Pb, Cu, Cd)
 • Støv/røyk (brann, eksos)
 • Vold/forsøk på vold (pågripelser, arrest, transport)
 • Trusler verbalt og fysisk (klienter, sosiale media, patruljetjeneste, politivakt)
 • Psykisk stress (lange vakter, lav bemanning, krevende oppgaver)
 • Omorganisering
 • Traumatisk stress (nesten ulykker, væpnede trusler)
 • Nærkontakt med publikum; blodsøl, spytt, og stikkskader ifm førstehjelp og arrestasjoner
 • Smitte agens: Hepatitt A, B , C, HIV, TBC, Covid-19, Flått, Rabies, mm
 • Sopp (oppdrag og trening i utrangerte bygninger)
 • Hasjplanter og annen biologisk eksponering ifm aksjoner i rusmiljøer.
 • Anthrax sporer (fra trusselbrev)
 • Skiftarbeid. Arbeidstidsbestemmelser.
 • Organisasjonsendringer
 • Stress ifm byråkrati
 • Akutte skader i tjenesten pga basketak (hode, rygg, nakke, ekstremiteter, tenner)
 • Trafikkulykker
 • Vådeskudd
 • Div skader (stikk, skudd, knusning) under oppdrag
 • Arrestasjonstrening (pr i dag som regel ikke godkjent)
 • Støyskade pga skyting, samband, eksplosjoner, bruk av rambukk (flere tilfeller)
 • Lungeaffeksjon (RADS, hyperreaktive luftveier, astma, KOLS ( etter eksponering for støv og gasser (CO, NOX, H2S, gasser ved brann, eksplosjoner),
 • Asbestrelatert lungeskade (pleuraplaque, asbestose, lungekreft, mesoteliom). Hittil ikke registrert
 • Jobbrelatert infeksjon (HBV, HIV, Covid-19). Hittil ikke registrert
 • Psykiske traumer etter sterke opplevelser
 • Post traumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Sjokkbølgetraumer etter eksplosjon (egne ladninger, desarmering av bomber)
 • Barotraumer (dykking)
 • Skade pga vibrasjon (HAVS, Raynaud) - MC, Helikopter)
 • Jobbrelatert kreft (kjemikalier, asbest, nattarbeid)
 • Yrkesvaksine ( alle operative) : Tetanus, difteri, poliomyelitis, hepatitt A og B
 • Yrkesvaksine i forhold til spesialoppdrag utland (DKP, KGF, BT, INTOPS)
 • Støyeksponering
 • Oppfølging personer som har fått yrkesskade/ yrkessykdom
 • Selektiv helseovervåking med fokus på psykiske traumer etter oppdrag: debriefing, defusing, kollegastøtteordning
 • Oppfølging etter internasjonale oppdrag (INTOPS)
 • Screening av ansatte som er utsatt for sterke inntrykk kort og langsiktig (vold og seksualforbrytelser)
 • Asbesteksponering (tilfeldig ifm trening og i hus som er skadet)
 • Bly / tungmetall eksponering ifm skyting (innendørs og utendørs) - alle operative.
 • Skift- og nattarbeid (alle operative)
 • Kjemikalieeksponering

Bedømmelse av tjenestedyktigheten (legens fagvurdering) skjer i samsvar med tjenestested og tillitsapparatet (medisinske opptaks- og vedlikeholdskrav).


Følgende undersøkelser/helseattester eksisterer innen politiet:

 • Førerkort (bil, utrykningskjøring lett/tung lastebil, vogntog, minibuss, buss). Helsekrav finnes her  (Førerkortforskriften). Attest kan utstedes av lege med norsk autorisasjon.
 • Helseundersøkelser ifm opptak (beredskapstroppen (BT), Den kongelige politieskorte (DKP), utrykningsenheten (UEH), spaning, krise og gisselforhandlere (KGF), bombegruppen ). Detaljer om kriterier for dette finnes her . Undersøkelser ifm opptak kan gjøres av spesialist i allmenn medisin eller arbeidsmedisin.
 • Sertifisering ift internasjonale oppdrag (INTOPS), samordnes med Forsvaret. Sertifisering kan gjøres av lege med norsk autorisasjon.
 • Flylegeundersøkelser (Medical Class 1 (piloter) og Class 2 (systemoperatører)). Se link her . Attest for Class 1 og 2 ( flygere) krever autorisert flylege ( Aeromedical examiner-AME). Attest for systemoperatører krever kunnskap om regelverket ( Medical class 2) men kan utføres av lege med norsk autorisasjon.
 • Kystskippersertifikat (DL5A)- sjøtjenesten, DKP BT. Helsekrav finnes her . Sertifisering kan gjøres av lege med norsk autorisasjon.
 • Offshore attest (BT, Bombe). Helsekrav finnes her . Attest kan utstedes av sertifisert petroleumslege.
 • Dykkerlegeundersøkelser (sivil og militær). Helsekrav finnes her . Attest kan utstedes av autorisert dykkerlege.
 • Audiometri (hørselstest): screening (10 dB) og terskelaudiometri ( opptak spesialenheter)
 • Synstest (fjern-, mellom- og nærvisus, fargesyn, synsfelt, dybdesyn, kontrast)
 • Synstest utvidet
 • Spirometri (inspirasjon og ekspirasjon)
 • EKG (12-kanal), ved. Behov arbeids EKG og Ecco cor
 • Diverse laboratorieanalyser

Politi og lensmannsetaten følger AKANs retningslinjer mht oppfølging av ansatte med rusproblemer. Prøvetaking (disiplinære prøver) kan være mer komplisert enn i mange andre bransjer siden etaten har både personell med krav om pliktmessig avhold og sivile ansatte som ikke har slike krav. Ved AKAN-avtaler kan prøvetaking være en del av oppfølgingen (medisinske prøver).
Aktuelle lover er :

 • Bjørn Aage Granhus, Bedriftsoverlege, Oslo Politidistrikt

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dr.med. Torsten Roland Kother, bedriftsoverlege Oslo politidistrikt