Hopp til hovedinnhold

Renholder

Sist revidert:
Sist revidert av:


Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant renholdere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

Renholderes arbeidsplass er tett knyttet opp mot produksjons- og arbeidsmiljøforholdene i den virksomheten hvor renholdet skjer, og deres samlede eksponering vil kunne inkludere slike generelle eksponeringer. Innholdet i denne veiledningen er begrenset til renholderes spesielle arbeidsforhold.

 • Daglig generelt renhold
 • Renhold av produksjonslokaler eller spesialutstyr hvor kjemiske produkter er brukt
 • Stor andel kvinner
 • Lav utdannelse
 • Stor andel innvandrere med svake norskkunnskaper
 • Lavt lønnsnivå
 • Begrenset kunnskap om rettigheter
 • Høyt arbeidsrelatert sykefravær

(det følgende er i LKU-A 2019 rapportert mer hyppig blant renholdere enn gjennomsnittet av respondentene) 1

 • Gjentagende hånd-/armbevegelser
 • Hender over skulderhøyde
 • Hodet bøyd fremover
 • Stående arbeid
 • Arbeid på huk/knær
 • Ubekvemme løft
 • Jobbusikkerhet
 • Monotont arbeid
 • Lav lederstøtte
 • Dårlige faglige utviklingsmuligheter
 • Lav jobbkontroll
 • Renholdere scorer svært lavt på jobbmotivasjon og jobbtilfredshet
 • Renholdere er en av yrkesgruppene med mest selvrapporterte yrkesrelaterte plager, ifølge LKU-A 2019 1. Det dreier seg om:
  • Muskel-/skjelettplager: 78% av renholdere rapporterer slike plager siste måned, og 58% mener at disse er arbeidsrelatert
   • Ryggplager
   • Nakke-/skuldersmerter
   • Armsmerter (den yrkesgruppen som rapporterer mest slike plager)
   • Smerter i bena
  • Flere enn gjennomsnittet rapporterer hodepine, men færre enn gjennomsnittet mener dette er arbeidsrelatert
  • 11% av renholderne oppgir å ha brukt medisiner mot høyt blodtrykk siste måned. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet.
  • 11% av renholderne rapporterer hudplager, mot 13% i hele utvalget. Imidlertid mener 4% av renholderne at dette er arbeidsrelatert, mot bare 3% av alle
 • Astma: Det finnes en rekke studier som viser økt forekomst av yrkesbetinget astma blant renholdere. Dette settes i sammenheng med eksponering for renholdsmidler i sprayform, samt kjemikalier og støv ved bruk av poleringsmaskiner
 • Håndeksem, irritativt kontakteksem: Arbeid med vann, kjemikalier og tette hansker er forbundet med økt forekomst av kontakteksem.

Ifølge NAV 2019 hadde renholdere et legemeldt sykefravær (over 16 dager) på 6,1%. Over halvparten av dette (3,4%) skyldtes muskel-/skjelettdiagnoser

 • Det er ingen forskriftsfestede krav om helseovervåkning av renholdere. En risikovurdering kan likevel avdekke eksponering (f.eks. sidemannseksponering for kjemikalier, støy) som kan gi grunnlag for helseovervåkning.
 • Informasjon om generelle forhold ved arbeidsplassen som kan innebære risiko for renholder
 • Opplæring i arbeidsteknikker som reduserer ensidig belastning
 • Datablad på alle kjemiske midler brukt i arbeidsprosessen bør innhentes, være lett tilgjengelig og brukes
 • En rapport fra STAMI (2/2017)  viser at mengden inhalerbar og torakal aerosol kan reduseres med mer enn 92 % ved å bruke en lavtrykksprøyte med regulerbar dyse
 • Alle arbeidsprosesser bør vurderes i forhold til behov for verneutstyr som for eksempel hansker, beskyttelse av udekket hud og vernebriller
 • Fuktighetskremer bør være lett tilgjengelig for de ansatte gjennom hele arbeidsdagen
 • Kartlegging av ergonomiske sider ved rengjøringen bør gjøres for å redusere ensidig og tung belastning
 1. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk. Oslo 2022. stami.no  
 • Merete Drevvatne Bugge, avd.overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakere på Januarkurset 2022

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI