Hopp til hovedinnhold

Yrkessjåfører

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • En yrkessjåfør jobber med transport av personer eller gods (varer, bulk, tank, spesialmaterialer)
 • Veiledningens hensikt er å gi et grunnlag for risikovurdering av yrkessjåførers arbeidsmiljø.
 • Dette kan gi grunnlag for å vurdere behov for målrettede arbeidshelseundersøkelser
 • Temperatur
 • Støv
 • Støy
 • Tunge løft
 • Ensidig gjentagende arbeid
 • Vibrasjon
 • Trafikkulykker
 • Uregelmessige måltider
 • Eksos
 • Irriterende kjemikalier
 • Skiftarbeid
 • Lange økter (konflikt mellom bestemmelser og nødvendig inntjeningsevne)
 • Nattarbeid
 • Tidspress
 • Lav påvirkningsmulighet
 • Ensidig arbeid og lav sosial støtte
 • Stress
 • Vold og trusler
 • Angst for ulykker
 • Muskel-skjelettlidelser
  • "Low back pain"
  • Helkroppsvibrasjon kan gi muskel-/skjelettplager
  • Nakke- og skuldersmerter
 • Post-traumatisk stressforstyrrelse
 • Hjerte- og karsykdommer
  • Overvekt, røyking, lite mosjon, skiftarbeid er risikofaktorer som forekommer hyppigere blant sjåførene
 • Yrkesbetinget astma
 • Yrkessjåfører har en vesentlig høyere dødelighet enn gjennomsnittet og overdødeligheten er økende. Jevnt over er overdødeligheten av hjerte- og karsykdommer høyere enn kreftdødeligheten. Imidlertid er det observert en høy overdødelighet av lungekreft , noe som kan tyde på mye røyking i disse yrkene. 
 • Yrkessjåfører har en overrisiko for uføretrygd.
 • Bedriftslegen må kartlegge risikofaktorene og vurdere hvilke helseeffekter disse kan ha når han planlegger helsekontrollen av den aktuelle gruppen sjåfører
 • Avdekke uheldige belastninger og tidlige tegn på arbeidsrelatert slitasje/plager/sykdom i yrkessjåførenes arbeidsmiljø
 • Informasjon om enkle tiltak den enkelte kan ta i bruk, som f.eks. uttøyningsøvelser, mikropauser, regelmessig spising av sunn mat, etc.
 • Se også Smart mosjon i arbeidslivet 
 • Hyppigheten bør vurderes utfra risikovurderingen. En frekvens på 3-5 år anbefales
 • Nyansatte bør undersøkes så snart som mulig etter ansettelse 
 • En bør forsøke å få fram et hvert problem knyttet til utførelsen av jobben, som øket trettbarhet, konsentrasjons-problemer, muskelsmerter, synsvansker, nedsatt hørsel, etc.
 • Arbeidshelseundersøkelsen kan inneholde
  • Blodtrykk
  • Synstest, synsfeltundersøkelse, tonometri (for alle over 40 år)
  • Hørselstest
  • Blodprøver med tanke på risiko for hjerte- og karsykdom kan vurderes
 • Bedriftslegen skal på bakgrunn av de opplysninger som er framlagt ta stilling til om det er behov for
  • Utredning og oppfølging av helseplager hos arbeidstakeren
  • Gi spesiell informasjon til arbeidstakeren
  • Iverksetting av arbeidsmiljørettede tiltak
 • Forhold som bør få innvirkning på oppfølging
  • Endring av jobbsituasjon (endring av ruter, endring av skiftarbeid, bedriftsintern omskolering der dette er mulig)
  • Kortere eller lengre sykmeldingsperioder, endring av medisinering, psykiatrisk behandling
 • Den undersøkte bør få den beskjed at hvis han ikke hører noe, er alt i orden.
  • I motsatt fall vil han få skriftig beskjed om hva som er galt, og hvordan man vil følge dette opp videre
 • Dersom det fremkommer forhold ved arbeidssituasjonen generelt for flere arbeidstakere, må man foreslå tiltak mht. arbeidsrutiner, skiftordninger, tidsrammer o.l.
 • BHT utarbeider en anonymisert arbeidsmiljørapport, der man påpeker forhold som kan være av betydning for helse og trivsel for arbeidstakerne. Rapporten bør fremlegges for virksomheten av fagpersoner fra BHT
 • I tillegg til informasjon til arbeidsgiver kan det være aktuelt å informere verneombud, AMU eller andre HMS-fora
 • Opplysninger som er kommet fram under arbeidshelseundersøkelsen arkiveres i arbeidstakerens journal
 • Forslag til arbeidsmiljøtiltak arkiveres i bedriftsjournalen
 • Lise Sørbø, spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet
 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jon H. N. Syversen, bedriftslege