Hopp til hovedinnhold

Sjøfolk

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Veiledningen beskriver arbeidsmiljø og helseforhold til sjøs.
 • Helsesertifisering av sjøfolk behandles i en egen veiledning
 • Vaksinasjon ved utenlandsreiser behandles i en egen veiledning
 • Sjøfolk er alle som har sitt virke ombord i fartøyer til sjøs som for eksempel sjøfolk i handelsflåten, fiskere, fangstmenn eller kort sagt alt mannskap på skip og båter.
 • Ansatte i offshoreindustri dekkes ikke av dette dokumentet da arbeidsmiljøloven ikke gjelder for ansatte offshore
 • Det er en betydelig variasjon av arbeidsmiljøforhold som den enkelte utsettes for, og man må ta hensyn til dette i de arbeidsmedisinske vurderingene.
 • Arbeidsplassen beveger seg, ruller, gynger og støyer
 • Ytre miljø og arbeidsmiljø skifter ofte og hurtig
 • Bolig- og arbeidsforhold er ofte trange
 • Begrensede muligheter til trening
 • Helt avhengig av oppgave og type båt kan nærmest alle tenkelige kjemiske arbeidsmiljøfaktorer forekomme, spesielt nevnes dog
  • sjøfolk i kjemikaliefart: Rapport fra 1977  viste stor fare for overeksponering bl.a. av benzen
  • arbeid med rengjøring av tanker, løsemidler
  • oljeprodukter i maskinrom
  • vedlikeholdsarbeid som krever kraftige midler (rengjøring, maling)
  • asbest (isolasjon, arbeid i motorrom)
 • Trange boforhold og dårlig renhold kan gi øket risiko for smittespredning
 • Det kan være dårlig tilrettelagt for hygienisk matbehandling
 • Språk og forskjeller i kultur begrenser kommunikasjon, miljø og sikkerhet
 • Besetningene skifter hyppig - og det kan bli liten sosial tilhørighet
 • Sosial distanse til familie, venner og samfunnet i land
 • Ledelsen og de ansatte er tett på hverandre om bord, dette kan utløse konflikter
 • 24-timers drift med skiftarbeid og lange vakter
 • Ulykker på grunn av
  • vanskelige eksterne miljøforhold (vind, bølger, kulde, redusert sikt)
  • feil eller begrensinger på navigeringsutstyr
  • betjening av maskiner under vanskelige forhold
  • kompromiss mellom økonomi og sikkerhet
 • Ulykker kan få store konsekvenser til sjøs
 • Lunger
  • Flere lungefunksjonsstudier er gjort blant sjøfolk. Maskinister sammenlignet med andre sjøfolk har redusert FEV1 og eksponering for oljetåke og eventuelt tidligere eksponering for asbest diskuteres som årsak
 • Kreftsykdom
  • Økt forekomst av lunge- og ventrikkelkreft ble funnet i en stor kohortstudie (ca 28000 menn i en periode på 28 år) blant ansatte i handelsflåten i Island. Sjøfolk ble sammenlignet med den generelle befolkningen i Island
  • Økt forekomst av malign sykdom utgående fra lymfe eller annet bloddannende vev ble funnet i en kohortstudie blant svenske sjøfolk på tank skip som fraktet petroleumsprodukter. En norsk studie blant ansatte i tankflåten viser generell økt kreftrisiko blant disse
 • Psykiatri
  • Kartlegging av psykologiske symptomer blant sjøfolk viser at hjemlengsel, ensomhet og symptomer på burnout syndrom var de viktigste funn. Faktorer som oppholdets varighet, redusert antall kolleger og økende grad av  automatiserte oppgaver ble tillagt betydning. Symptomenes frekvens og alvorlighetsgrad tilsier at forebyggende og terapeutisk tiltak var nødvendig
  • Undersøkelse ved hjelp av standardiserte intervjuskjema viser at forekomsten av neuroser, spesielt psykosomatiske neuroser, er høyere blant sjøfolk og blant disse er maskinister hyppigst representert
 • Annet
  • Internasjonale studier viser en forekomst av levercirrhose blant sjøfolk som er 3-4 ganger hyppigere enn normalbefolkningen og et høyere alkoholinntak blir diskutert som viktigste årsak
  • Hepatitt B og HIV forekomsten ser ut til å være hyppigere blant sjøfolk i internasjonal frakt
 • Baxter PJ, et al. (eds). Hunter's Disease of Occupations: Arnold, 9th edition
 1. Borgan J. Yrke og dødelighet 1960-2000. Statistisk Sentralbyrå; 2009. Rapport No.: 5.
 2. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Yrke og kreft i Norge. Oslo: STAMI; 2010. Rapport No.: 3
 • Lise Sørbø, overlege, Arbeidstilsynet
 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege