Hopp til hovedinnhold

Snekker

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Personer som arbeider innen ulike typer av treforedling

 • Støv
  • Asbest fra eldre installasjoner
  • Trestøv som generell irritant, som toksikologisk substans eller spesifikt allergen
 • Trebevarende produkter
  • Trykkimpregnert materiale kan inneholde kopper, krom og arsenikk
  • Formaldehyd
  • Fungicide midler (klorfenoler)
  • Kreosot (blanding av fenoler)
 • Syntetisk mineralfibre (mest brukt er steinull, glassvatt)
  • Fibrene er som regel større enn 3 um og derved ikke ansett for å komme langt ned i luftveiene
 • Løsemidler kan tenkes brukt i etterbehandling av produkter fra treindustri
 • Konjunkturavhengig bransje, med høye krav til tempo og tidspress.
 • Ulykker
  • Fallulykker
  • Ulykker med farlig verktøy
  • Ulykker med fallende gjenstander
 • Støyskade (se utredning)
 • Øyeskader
  • I en undersøkelse som så på yrkesskade blant snekkere representerte øyeskader 12% av samtlige skader. Bare rygg- og fingerskader forekom hyppigere. Studien peker på tilgjengelighet på vernebriller og bruk av ansatte med ulik fagkompetanse som viktige faktorer for å redusere antall ulykker
 • Hud/slimhinner
 • Lunger/luftveier
  • Forekomsten av luftveissykdommer blant snekkere er funnet høyere enn den blant den generelle befolkning etter å ha justert for alder og kjønn. Kronisk bronkitt er den hyppigste diagnosen fulgt av astma og KOLS. Slike undersøkelser peker på at snekkere gjerne utsettes for mange typer eksponering slik at det kan være vanskelig å peke på enkeltfaktorer
  • Idiopatisk lungefibrose er assosiert med eksponering for trestøv
  • Allergi hos snekkere mot spesifikke treslag er beskrevet i litteraturen. Spesielt en rekke typer eksotiske treslag ser ut til å kunne gi ulike reaksjoner
 • Kreftsykdom
  • Kreft i nesehule og sinus etter langvarig eksponering for trestøv er oppført som mulig yrkesbetinget kreftsykdom. NOCCAs yrke og kreftundersøkelse viser en overhyppighet blant trearbeidere (SIR 1,35). 1
  • En overhyppighet av mesoteliom er også påvist (SIR 1,92) og henger nok sammen med en viss asbesteksponering ved rivingsarbeid. 1
  • Det er påvist en svak overhyppighet av lungekreft hos kvinnelige trearbeidere (SIR 1,20), men ikke hos mannlige. 2
 • Muskel og skjelett
  • Betennelser i albuer og håndledd er klare arbeidsrelaterte sykdommer blant snekkere
  • Hypothenar hammer syndrom (HHS) er en tilstand med embolier av fingerarterier fra arteria ulna forårsaket av gjentagne slag mot håndflaten som ved bruk av hammer. Dette kan forveksles med Reynauds fenomen
  • Undersøkelser av arbeidsrelatert akutte hånd og underarmsskader viser at snekkere og maskinoperatører hyppig blir rammet
 • Støyeksponerte skal følges med audiometri
 • Spirometri bør vurderes
 • Ved opplysninger om tidligere asbesteksponering kan særskilt asbestoppfølging være aktuelt hvis eksponeringen har vært av betydning.
 • Anamnestiske opplysninger om muskel-skjelettplager, skader, psykososiale forhold og utvikling av arbeidsevne bør være aktuelt.
 • Støymålinger
 • Kartlegging av partikkelholdighet i luft og evaluering av avsug i forbindelse med maskiner som lager trestøv
 • Sikring av byggearbeidsplasser og maskiner og opplæring i bruken av disse
 • Tilgjengelighet og bruk av verneutstyr
 • Ergonomisk rådgivning og tilrettelegging
 1. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Yrke og kreft i Norge. Oslo: STAMI; 2010. Rapport No.: 3.
 2. Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir HK, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. . Occupation and cancer - follow-up of 15 million people in five Nordic countries. . Acta Oncol 2009; 48(5): 646-790.
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI