Hopp til hovedinnhold

Varsling av førerkortinnehavere som ikke lenger oppfyller helsekravene

Sist revidert:


Navn:__________________________________________

Fødselsnummer:__________________________________

Adresse:______________________________________________________________

Varsling av førerkortinnehaver som ikke lenger oppfyller helsekravene

Jeg viser til samtalen i dag, der vi også tok opp spørsmålet om det er forsvarlig at du fortsatt kjører bil.

Du fyller for tiden ikke førerkortforskriftens helsekrav for førerkortgruppe ______. Du må derfor la motoriserte kjøretøy stå inntil videre.

Det er førerkortinnehavers plikt å ikke føre motorvogn når helsekravene for trafikksikker kjøring ikke er oppfylt, jf. vegtrafikklovens § 21, jf. også førerkortforskriftens (FOR-2004-01-19-298) vedlegg 1 § 2, der det står:


«Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på en trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som kan påvirke kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.»

Vi ble enige om at vi skal vurdere din helsetilstand opp mot retten til å kjøre bil på nytt den ______.

 

Sted:__________

Dato:__________

Underskrift/stempel:______________________________________

Etter mal i Førerkortveilederen, Helsedirektoratet 2016

 

Utdypende informasjon:

Hvem gjelder det?
Ifølge Vegtrafikkloven, kan førerkortet inndras midlertidig eller varig, dersom helsen din blir svekket. Det er undersøkende lege som vurderer om helsen er så svekket at man ikke bør kjøre bil. Eksempler på tilstander som kan medføre kjøreforbud, er synsskader, epilepsi, kraftig redusert førlighet og medikamentbruk.

Hva vil skje?
Dersom legen vurderer helsen din såpass svekket at han ikke mener det er forsvarlig at du kjører bil de neste 6 måneder, er han eller hun i følge regelverket pliktig å informere deg om dette. Det blir etter dette ditt eget ansvar å la være å kjøre bil.

Mener legen at din helsesvekkelse vil vare mer enn 6 måneder, er legen pliktig til å informere deg om dette skriftlig. I denne advarselen vil du også bli opplyst om dine plikter til å melde fra til fylkeslegen, jf. vegtrafikklovens § 21, jf. også førerkortforskriftens (FOR-2004-01-19-298) vedlegg 1 § 2.

Legen vil også gi informasjon til fylkeslegen om situasjonen som har oppstått.