Hopp til hovedinnhold

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Opphopning av lymfocytter med modent utseende i blod, benmarg og lymfeorganer og lymfocytose >5 x 109/L blod. Årsaken er ukjent, men arv disponerer
Forekomst:
Den hyppigste leukemiformen, omtrent 350 nye tilfeller i Norge årlig. Median alder 72 år. Hyppigst hos menn
Symptomer:
Vanligvis uten symptomer når diagnosen stilles. Ev. slapphet, vekttap, tidlig metthet (splenomegali), B-symptomer
Funn:
Uøm lymfeknutesvulst og forstørret lever og milt. Hudblødninger, blåflekker, blek hud er tegn på avansert sykdom
Diagnostikk:
Vedvarende lymfocytose er et kriterium for diagnosen. Perifert blodutstryk viser karakteristiske funn
Behandling:
I tidlig stadium ofte "watch and wait". Kjemoimmunterapi kan bremse sykdomsutvikling og bedre livskvalitet. Allogen stamcelletransplantasjon kan være kurativ, men vurderes først og fremst hos yngre.
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 2021. 
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Oslo, desember 2021. www.helsedirektoratet.no  
 2. Danckert B, Ferlay J, Engholm G et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 9.2 (23.06.2022). Hentet 03.04.2023 www-dep.iarc.fr  
 3. Tjønnfjord GE, Jønsson V, Ly BE, Johannesen TB. Familiær forekomst av kronisk lymfatisk leukemi i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 135: 2060-3. pmid:23038196 PubMed  
 4. Hallek M, Shanafelt TD, Eichhorst B. Chronic lymphocytic leukaemia. Lancet 2018; 391: 1524-37. pmid:29477250 PubMed  
 5. Tjønnfjord GE, Ly BE, Johannesen TB et al. Kronisk lymfatisk leukemi i Norge – insidens og prognose ved diagnosetidspunktet. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056-9. pmid:23038195 PubMed  
 6. Fischer K, Bahlo J, Fink AM et al. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood 2016; 127: 208-15. pmid:26486789 PubMed  
 7. Eichhorst B, Fink AM, Bahlo J et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in patients with advanced chronic lymphocytic leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2016; 7: 928-42. pmid:27216274 PubMed  
 8. O'Brien S, Furman RR, Coutre S et al. Single-agent ibrutinib in treatment-naïve and relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a 5-year experience. Blood 2018; 131: 1910-19. pmid:29437592 PubMed  
 9. Sharman JP, Coutre SE, Furman RR et al. Final Results of a Randomized, Phase III Study of Rituximab With or Without Idelalisib Followed by Open-Label Idelalisib in Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Oncol 2019; 37: 1391-1402. pmid:30995176 PubMed  
 10. Jain N, Keating M, Thompson P et al. Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment of CLL. N Engl J Med 2019; 380: 2095-2103. pmid:31141631 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim