Hopp til hovedinnhold

Demenssyndromet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forårsakes av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Medfører kroniske, vanligvis progredierende symptomer med normal bevissthet og varighet ≥ 6 måneder: betydelig dårligere hukommelse, minst én annen kognitiv funksjon redusert ift. tidligere, redusert funksjon i det daglige liv, endret atferd 
Forekomst:
 Ca. 100 000 personer i Norge. Økende forekomst med økende alder. Globalt har 5-7% av personer i aldergruppen ≥ 60 år demens. Alzheimers sykdom er den hyppigste formen for demens i Norge (ca. 60% av tilfellene), og frontotemporal demens er den vanligste formen for demens før fylte 50 år  
Symptomer: 
Gradvis økende hukommelsessvikt. Endret atferd. Forverring av funksjoner i dagliglivet. Dårligere orientering om tid og sted, rom og retning, nedsatt kommunikasjonsevne, ordletingsproblemer, problemer med å forstå, apraksi
Funn: 
Tegn på kognitiv svikt som oppfyller de kliniske diagnosekriteriene for demens i fravær av samtidig akutt eller subakutt sykdom/tilstand som kan forårsake nedsatt kognitiv funksjon. Resultater av kognitive tester forenlig med kognitiv svikt  
Diagnostikk:
Eldre pasienter utredes først og fremst i primærhelsetjenesten. Kognitiv vurdering, orienterende blodprøver, MR eller CT caput, EKG. Utelukk sekundær demens. Vurdering av hukommelsesteam i kommunen. Noen kan eller bør henvises til spesialist (se under), for eksempel yngre pasienter med demensmistanke (< 65-70 år). Ev. nevropsykologisk undersøkelse. Ev. tilleggsundersøkelser i regi av spesialist: funksjonelle bildeundersøkelser, gentester, spinalvæskeundersøkelse
Behandling:
 Vurder behandling av underliggende årsak ved sekundær demens. Organisering av støttetiltak, kommunale tjenester. Legemiddelsamstemning og -gjennomgang. Miljøtiltak. Ved Alzheimers demens vurdering av medikamentell behandling med kolinesterasehemmere eller eventuelt memantin. Sekundærforebygging ved vaskulær demens. Behandling av komorbiditet. Gjennomføre relevante etiske vurderinger i samarbeid med pasienten, familien og tverrfaglig team    
 1. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Først publisert 16.08.2017. Sist faglig oppdatert 27.11.2019 www.helsedirektoratet.no  
 2. Flodgren GM, Berg RC. Primary and secondary prevention interventions for cognitive decline and dementia. [Primær‐ og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens] Rapport −2016. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016. legehandboka.no  
 3. Gjøra L, Kjelvik G, Strand BH, et al. Forekomst av demens i Norge. Utgitt av Forlaget aldring og helse 2020. ISBN 978-82-8061-579-4 (PDF). legehandboka.no  
 4. Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten: Demens. Publisert 30.06.2014. Oppdatert 10.12.2019. www.fhi.no  
 5. Seshadri, S, Beiser, A, Kelly-Hayes, M, Kase, CS, Au, R et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham Study. Stroke 2006; 37(2): 345-50. PMID: 16397184 PubMed  
 6. Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement. 2013 Jan;9(1):63-75.e2. Review. PubMed PMID: 23305823 PubMed  
 7. Rosness TA, Haugen PK, Engedal K. Når demens rammer unge. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1194-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Bowler JV. Modern concept of vascular cognitive impairment. Br Med Bull 2007; 83: 291-305. pmid:17675645 PubMed  
 9. Neugroschl J. Alzheimer's dementia. BMJ Best Practice, last reviewed 20 Sep 2020. bestpractice.bmj.com  
 10. Martínez-Pérez R, Paredes I, Munarriz PM, et al. Chronic traumatic encephalopathy: The unknown disease. Neurologia 2017 Apr; 32(3): 185-191. pmid:25534950 PubMed  
 11. Jellinger KA, Attems J. Neuropathological evaluation of mixed dementia. J Neurol Sci 2007 Jun; 15;257(1-2): 80-7. pmid:17324442 PubMed  
 12. Lee Y, Back JH, Kim J, et al. Systematic review of health behavioral risks and cognitive health in older adults. Int Psychogeriatr. 2010;22:174-187. PMID: 19883522 PubMed  
 13. BMJ Best Practice: Vascular dementia. Last updated 03.07.2017. bestpractice.bmj.com  
 14. Aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste. Basal demensutredning - utredningsverktøy til bruk for leger. Publisert 2019. ISBN 978-82-8061-454-4 www.aldringoghelse.no  
 15. Leifer BP. Early diagnosis of Alzheimer's disease: clinical and economic benefits. J Am Geriatr Soc 2003; 51 (5 suppl Dementia): S281-8.
 16. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini Mental State". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189 - 98. PubMed  
 17. Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 13;1:CD011145 Cochrane (DOI)  
 18. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger. Siden besøkt 28.09.2020. www.noklus.no  
 19. Fürst Medisinsk Laboratorium. Analyse og Klinikk: Borrelia burgdorferi IgM/IgG. Status 29.8.2017 www.furst.no  
 20. Øksengård AR, Haakonsen M, Dullerud R, Babovic A, Laake K, Engedal K. Bildediagnostiske metoder ved demensutredning. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 710-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 21. Mortimer AM, Likeman M, Lewis TT. Neuroimaging in dementia: a practical guide. Pract Neurol. 2013; 13: 92-103. doi:10.1136/practneurol-2012-000337 DOI  
 22. Ahmed RM, Paterson RW, Warren JD, et al.: Biomarkers in dementia: clinical utility and new directions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; Dec;85(12):: 1426-34. pmid:25261571 PubMed  
 23. Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, et al.. CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database Syst Rev 2017; Mar 22;3: CD010803. pmid:28328043 PubMed  
 24. Rosness TA, Haugen PK, Passant U et al. Frontotemporal dementia: a clinically complex diagnosis. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23: 837-42 PubMed  
 25. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Utredning av demens. Siden besøkt 20.10.2020. www.aldringoghelse.no  
 26. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 1196 201.
 27. Brodaty H, Arasaratnam C. Meta-analysis of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. Am J Psychiatry 2012; 169: 946-53. PMID 22952073
 28. Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2. DOI  
 29. Livingston G, Kelly L, Lewis-Holmes E, et al. Non-pharmacological interventions for agitation in dementia: systematic review of randomised controlled trials. BJPsych 2014. pmid: 25452601 PubMed  
 30. Guure CB, Ibrahim NA, Adam MB, et al. Impact of Physical Activity on Cognitive Decline, Dementia, and Its Subtypes: Meta-Analysis of Prospective Studies. Biomed Res Int 2017; 9016924: Epub Feb 7. pmid:28271072 PubMed  
 31. Chang YS, Chu H, Yang CY, et al. The efficacy of music therapy for people with dementia: A meta-analysis of randomised controlled trials. J Clin Nurs 2015. pmid: 26299594 PubMed  
 32. Forbes D, Blake CM, Thiessen EJ, et al. Light therapy for improving cognition, activities of daily living, sleep, challenging behaviour, and psychiatric disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 26;2:CD003946. doi: 10.1002/14651858.CD003946.pub4. DOI  
 33. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97] Published date: June 2018 www.nice.org.uk  
 34. Merkuri N, Croy A, Henry S, et al. Comparing and benchmarking national dementia strategies and policies European Dementia Monitor 2017. Alzheimer Europe, 2017
 35. Walsh S, King E, Brayne C. France removes state funding for dementia drugs. BMJ 2019; 367: I6930. doi:10.1136/bmj.l6930 DOI  
 36. AWMF online. Das Portal der wissenschaftlichen Medizin. Demenzen. Registernummer 038 - 013. Langfassung der Leitlinie "Demenzen". Stand 24.01.2016 www.awmf.org  
 37. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Rådene er hentet delvis fra et tema-ark om kommunikasjon og samvær ved demens (2013). Kan lastes ned fra kompetansetjenestens nettsider. www.aldringoghelse.no  
 • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand
 • Anette Hylen Ranhoff, overlege, dr. med, Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus
 • Olav Sletvold, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Geriatrisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim