Hopp til hovedinnhold

Sinus caroticus syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypersensitiv sinus caroticus som ved stimulering fører til bradykardi og/eller blodtrykksfall og synkoper.
Forekomst:
Forekomst ikke godt kartlagt, men sjelden før 50-års alder, og økende med alder
Symptomer:
Synkope eller nær-synkope. Ofte forutgått av hjertebank, kvalme og svetting. Rask restitusjon i liggende posisjon.
Funn:
Under anfall langsom puls, ev. kortvarig asystole, blodtrykksfall.
Diagnostikk:
Generell hjerte-karundersøkelse. EKG. Ev. carotismassasje-test for bekreftelse av diagnosen.
Behandling:
Informasjon om tilstanden viktigst. Pacemaker aktuelt der det påvises bradykardi eller asystoli-episoder.
 1. Kharsa A, Wadhwa R. Carotid Sinus Hypersensitivity. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 11, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Wijetunga MN. Carotid sinus hypersensitivity. Medscape, Nov 15, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Krediet CT, Jardine DL, Wieling W. Dissection of carotid sinus hypersensitivity: the timing of vagal and vasodepressor effects and the effect of body position. Clin Sci (Lond). 2011 Nov. 121(9):389-96.
 4. Smebye KL, Granum S, Wyller TB, Mellingsæter M. Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 705-9. doi:10.4045/tidsskr.13.1287 DOI  
 5. Wu TC. What is the Real Clinical Significance of Carotid Sinus Hypersensitivity in Clinical Practice? A Dilemma Still Waiting for Answers. Arq Bras Cardiol. 2020 Feb;114(2):254-255. PubMed  
 6. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883. pmid:29562304 PubMed  
 7. Gauer RL. Evaluation of syncope. Am Fam Physician. 2011 Sep 15;84(6):640-50. PubMed  
 8. Krediet CT, Parry SW, Jardine DL, et al. The history of diagnosing carotid sinus hypersensitivity: why are the current criteria too sensitive?. Europace 2011; 13: 14-22. PubMed  
 9. Claesson JE, Kristensson BE, Edvardsson N, Währborg P. Less syncope and milder symptoms in patients treated with pacing for induced cardioinhibitory carotid sinus syndrome: a randomized study. Europace 2007; 9: 932. PubMed  
 10. Hampton JL, Brayne C, Bradley M, Kenny RA. Mortality in carotid sinus hypersensitivity: a cohort study. BMJ Open. 2011;1(1):e000020. Published 2011 Jul 20. PMID: 22021728. PubMed  
 11. Brignole M, Oddone D, Cogorno S, et al: Long-term outcome in symptomatic carotid sinus hypersensitivity. Am Heart J 1992 Mar; 123(3): 687-92. PubMed  
 12. Humm AM, Mathias CJ. Unexplained syncope--is screening for carotid sinus hypersensitivity indicated in all patients aged>40 years?. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 1267. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Lars Hegrenæs, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim