Hopp til hovedinnhold

Legemiddelutløst utslett

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bivirkning ved legemiddelbehandling som gir seg utslag i hudreaksjoner
Forekomst:
Hudreaksjoner utgjør omlag 15% av alle legemiddelbivirkninger
Symptomer:
Symptomene er utslett og som regel kløe
Funn:
Makulopapuløst eksantem er den hyppigste medikamentreaksjonen, urtikaria er også relativt vanlig
Diagnostikk:
I all hovedsak klinisk. Tilleggsundersøkelser kan være spesifikt IgE, s-tryptase, prikktest, hudbiopsi, ev. provokasjonstest
Behandling:
Behandling er seponering av aktuelt medikament, ev. antihistamin, ev. lokalt eller systemisk kortison
 1. Lützow-Holm C, Rønnevig JR. Kutane legemiddelreaksjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125:2483-7. PubMed  
 2. Blume JE, Ali L, Ehrlich M, Helm T. Drug eruptions. Medscape, last updated Feb 15, 2019. emedicine.medscape.com  
 3. Fiszenson-Albala F, Auzerie V, Mahe E et al. A 6-month prospective survey of cutaneous drug reactions in a hospital setting. Br J Dermatol 2003; 149: 1018-22. PubMed  
 4. Abrams EM, Khan DA. Diagnosing and managing drug allergy. CMAJ. 2018 Apr 30;190(17):E532-E538. PMID: 29712672 PubMed  
 5. Tareen A, Bygum A. Lægemiddeludslæt. Ugeskr Læger 2018; 180: V10170746. pmid:29690993 PubMed  
 6. Smith W. Adverse drug reactions - allergy? side-effect? intolerance? Aust Fam Physician. 2013 Jan-Feb;42(1-2):12-6. PMID: 23529453.
 7. Elzagallaai AA, Rieder MJ. In vitro testing for diagnosis of idiosyncratic adverse drug reactions: Implications for pathophysiology. Br J Clin Pharmacol. 2015 Oct;80(4):889-900. Epub 2015 Jun 1. PMID: 25199801 PubMed  
 8. Hagen NT, Spigset O. «Sulfaallergi» - hvilke legemidler må pasienten unngå? «Sulfonamide allergy» - which drugs must patients avoid?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Jun 7;136(10):915-8. doi: 10.4045/tidsskr.15.0848 DOI  
 9. Guttormsen AB, Florvaag E. Diagnostikk ved legemiddelutløste allergiske reaksjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 298-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 10. Nigen S, Knowles SR, Shear NH. Drug eruptions: approaching the diagnosis of drug-induced skin diseases. J Drugs Dermatol 2003; 2: 278-99. PubMed  
 11. Huldt-Nystrøm T, Rørdam OM. Kutane bivirkninger av systemiske legemidler. Norsk legemiddelhåndbok, publisert 28.04.2017. m.legemiddelhandboka.no  
 12. Teo YX, Walsh SA. Severe adverse drug reactions. Clin Med (Lond). 2016 Feb;16(1):79-83. PMID: 26833523 PubMed  
 13. Barbaud A. Drug patch testing in systemic cutaneous drug allergy. Toxicology. 2005 Apr 15. 209(2):209-16.
 14. Pichler W, Yawalkar N, Schmid S et al. Pathogenesis of drug-induced exanthems. Allergy 2002; 57: 884-93. PubMed  
 15. Kardaun SH, Sekula P, Valeyrie-Allanore L et al.; RegiSCAR study group. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): an original multisystem adverse drug reaction. Results from the prospective RegiSCAR study. Br J Dermatol. 2013 Nov;169(5):1071-80. PMID: 23855313. PubMed  
 • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka (Medibas)
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim