Hopp til hovedinnhold

Autoimmun hepatitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk autoimmun inflammatorisk leversykdom av ukjent årsak
Forekomst:
Insidens angis til 1 og prevalens til 19 per 100 000 i Europa
Symptomer:
Ofte asymptomatisk ved diagnose. Ellers uspesifikke symptomer av varierende intensitet som slapphet, tretthet, tap av matlyst, kvalme, magesmerter, kløe, gulsott. 1/3 kan ha et akutt, fulminant bilde med utvikling av leversvikt. 
Funn:
Ofte ingen kliniske funn, men det kan foreligge hepatomegali, splenomegali, ikterus og andre tegn på kronisk leversykdom
Diagnostikk:
Forhøyede transaminaser, IgG, ANA og SMA (glatt muskel antistoff). Leverbiopsi og histologi er nødvendig for å stille diagnosen
Behandling:
Standardbehandling er prednison +  azatioprin. Ved fulminant leversvikt er levertransplantasjon nødvendig
 • Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 1. Manns MP, Czaja AJ, Gorham JD, et al. Diagnosis and management of autoimmune hepatitis. Hepatology 2010; 51:2193. PubMed  
 2. Krawitt EL. Autoimmune hepatitis. N Engl J Med 2006; 354: 54-66. PubMed  
 3. Ytting H, Stolze Larsen F. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis. Ugeskr Læger 2012; 174: 2859. Ugeskrift for Læger  
 4. Vesterhus M, Wiencke K, Haukeland JW et al.. Diagnostikk og behandling av autoimmun hepatitt. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.1045 DOI  
 5. Lv T, Li M, Zeng N et al. Systematic review and meta-analysis on the incidence and prevalence of autoimmune hepatitis in Asian, European, and American population. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Oct;34(10):1676-1684. Epub 2019 Jul 7. PMID: 31146297.
 6. Djilali-Saiah I, Renous R, Caillat-Zucman S, Debray D, Alvarez F. Linkage disequilibrium between HLA class II region and autoimmune hepatitis in pediatric patients. J Hepatol 2004; 40: 904-9. PubMed  
 7. Longhi MS, Ma Y, Mieli-Vergani G et al. Adaptive immunity in autoimmune hepatitis. Dig Dis 2010; 28: 63-9. PubMed  
 8. Donaldson PT. Genetics in autoimmune hepatitis. Semin Liver Dis 2002; 22: 353-64. PubMed  
 9. Haukeland JW. . Autoimmune leversykdommer. Indremedisineren 2016. 03. indremedisineren.no  
 10. Samuel D, Riordan S, Strasser S, Kurtovic J, Singh-Grewel I, Koorey D. Severe autoimmune hepatitis first presenting in early post partum period. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 622-4. PubMed  
 11. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015 Oct;63(4):971-1004. doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.030. Epub 2015 Sep 1. Erratum in: J Hepatol. 2015 Dec;63(6):1543-4. PubMed PMID: 26341719. PubMed  
 12. Czaja AJ. Features and consequences of untreated type 1 autoimmune hepa-titis. Liver Int 2009; 29: 816-23. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Eiliv Brenna, avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim