Hopp til hovedinnhold

Hepatitt C

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i leveren med hepatitt C virus (HCV). Kan gi akutt hepatitt, men de fleste er asymptomatiske etter smitte. 60-70% utvikler kronisk hepatitt. Smitter ved inokulasjon med blod og blodprodukter, injiserende rusmiddelbruk er vanligste smittemåte, seksuell smitte blant menn som har sex med menn forekommer, heteroseksuell smitte skjer svært sjelden.
Forekomst:
I Norge først og fremst blant injiserende rusmiddelbrukere, og 40-50% av disse har hatt kronisk hepatitt. 
Symptomer:
Inkubasjonstid er 5-12 uker. I akutt fase vanligvis mildt klinisk forløp med slapphet, kvalme, magesmerter, diaré, feber, ev. ikterus. Kronisk HCV er asymptomatisk, men ved cirrhose kan symptomer på leversvikt og hepatocellulært karsinom oppstå.
Funn:
Palmart erytem ses ofte ved kronisk HCV, spider naevi gir sterk mistanke om cirrhoseutvikling. 
Diagnostikk:
Alle i risiko for smitte bør undersøkes for anti HCV antistoffer. Ev. PCR med påvisning av HCV RNA om positiv antistofftest.
Behandling:
Alle med kronisk hepatitt C tilbys behandling med direktevirkende antivirale midler. Legemidlene forskrives kun på H-resept. Praktisk behandling og oppfølging kan skje i primærhelsetjenesten med faglig støtte fra helseforetakene.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smitte

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Screening

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjenesten

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Behandling av spesielle pasientgrupper

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler

Bivirkninger

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Kontroller i allmennpraksis

Kontroller i spesialisthelsetjenesten

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Håvard Midgard, MD PhD Gastromedisinsk avdeling OUS Infeksjonsmedisinsk avdeling Akershus universitetssykehus Senter for eliminasjon av hepatitt C Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege, avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Inger Sofie Samdal Vik, avd. direktør/overlege, spesialist i medisinsk mikrobiologi, Avd. for virologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim