Hopp til hovedinnhold

CFS/ME hos voksne

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Karakteristisk, nyoppstått anstrengelsesutløst utmattelse samt en rekke tilleggssymptomer, med varighet ut over 6 måneder, som gir vesentlig funksjonsnedsettelse og ikke restitueres på vanlig måte ved hvile 
Forekomst:
Avvik i diagnostiske kriterier gir sprikende forekomst. Befolkningsprevalens virker å være 0,2-0,4% når det brukes strenge diagnosekriterier (ca. 10-20.000 norske pasienter). De fleste voksne rammes i aldersgruppen 30-40 år. Kvinner rammes tre ganger hyppigere enn menn
Symptomer:
Økt utmattelse etter aktivitet som er klart utover det normale for pasienten. Søvnforstyrrelser, generaliserte smerter og kognitive problemer er noen av de typiske tilleggssymptomer  
Funn:
Ingen spesifikke patologiske funn påvises gjennomgående hos denne pasientgruppen. Grundig klinisk undersøkelse er nødvendig for å utelukke annen underliggende sykdom
Diagnostikk:
Ulike sett av diagnosekriterier brukes til å stille diagnosen. Nasjonal veileder anbefaler Canada-kriteriene og Fukuda-kriteriene for voksne. Målrettet og individuelt tilpasset utredning mtp. somatisk og psykisk komorbiditet og differensialdiagnoser 
Behandling:
Aktivitetsregulering/tilpasning (pacing). Behandling av komorbiditet. Ev. fysioterapi, men ikke vanlig trening. Mestringstilbud, oppfølging med regelmessige støttesamtaler

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Hvem stiller diagnosen?

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsoversikt

Behandlingsmål

Egenbehandling

Symptombehandling

Fysioterapi

Medikamentell behandling

Kosttilskudd og alternativ behandling

Biomedisinske behandlingsstrategier

Lightning process

Kvaliteten på lege-pasient forholdet

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Pasientorganisasjoner

Kilder

Sentral kilde

Kompetansemiljø

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingrid B. Helland, PhD, spesialist i barnenevrologi, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, overlege på barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet, OUS
  • Peter D. Jost, MRCGP, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lillebeth Larun, Fysioterapeut, MSc, Ph.d. Seniorforsker ved Kunnskapssenteret, seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
  • Kirsti Malterud, professor, spesialist i allmennmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet og Universitetet i Bergen