Hopp til hovedinnhold

Rhesus-uforlikelighet i svangerskapet

Når en gravid har såkalt "rhesus negativ" blodtype, er sjansen stor (60 prosent) for at hun vil bære på et foster med rhesus positiv blodtype. I slike tilfeller kan mor danne "antistoffer" mot fosterets blod. Dette kan medføre blodmangel og skadelig opphopning av slaggstoffer hos fosteret.

Sist revidert:


Hva er rhesus isoimmunisering?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rhesus D immunisering. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kahrs BH, Tiller H, Haugen G et al. Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Hentet 31. august 2021 www.legeforeningen.no 
  2. Landsteiner K, Weiner AS. An agglutinable factor in human blood recognised by immune sera for Rhesus blood. Proc Soc Exp Biol Med 1940; 43: 223. PubMed 
  3. Arentz-Hansen H, Brurberg KG, Kvamme MK, et al. Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide. Rapport fra Kunnskapssenteret - Metodevurdering nr. 25 - 2014.
  4. Heier HE, Berge LN, Hervig T et al. Immunisering i svangerskapet. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2016-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  5. McBain RD, Crowther CA, Middleton P. Anti‐D administration in pregnancy for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD000020. DOI: 10.1002/14651858.CD000020.pub3. DOI 
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert 07. april 2021. Siden besøkt 31. august 2021. www.helsedirektoratet.no 
  7. Salvesen, KÅ. Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:388 – 9 doi:10.4045/tidsskr.13.1646 DOI