Hopp til hovedinnhold

Rhesus D immunisering

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gravide RhD-negative kvinner med et RhD-positivt foster risikerer immunisering
Forekomst:
I Norge er 15% RhD-negative. Dersom det ikke gis profylakse, vil immunisering kunne skje hos ca. 2% ved fødsel, og noe hyppigere ved spontan eller provosert abort
Symptomer:
Ingen sikre symptomer intrauterint. Etter forløsning kan barnet utvikle anemi og gulsott
Funn:
Antistoffer påvises i blodprøve av mor. Doppler ultralyd kan måle økt blodstrøm (høye hastigheter) i arteria cerebri media hos fosteret
Diagnostikk:
Sykehistorien, antistofftitrering (anti-D titer < 128 gir sjelden anemi), dopplerundersøkelser (egen gestasjonsalderavhengig referansekurve for maksimal hastighet i arteria cerebri media) og blodprøve fra navlesnoren brukes for å fastslå grad av sykdom og behov for blodtransfusjon til fosteret.
Behandling:
Ved anemi: Blodtransfusjon til fosteret i livmoren. Forløsning før tiden. Lysbehandling og utskiftningstransfusjoner etter fødsel. Profylakse: Anti-D immunoglobulin gis til RhD-negative kvinner med påvist RhD-positivt foster i uke 28 og ved fødsel

Tidligere fagmedarbeidere

  1. Kahrs BH, Tiller H, Haugen G et al. Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Hentet 31. august 2021 www.legeforeningen.no  
  2. Landsteiner K, Weiner AS. An agglutinable factor in human blood recognised by immune sera for Rhesus blood. Proc Soc Exp Biol Med 1940; 43: 223. PubMed  
  3. Arentz-Hansen H, Brurberg KG, Kvamme MK, et al. Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide. Rapport fra Kunnskapssenteret - Metodevurdering nr. 25 - 2014.
  4. Heier HE, Berge LN, Hervig T et al. Immunisering i svangerskapet. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2016-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  5. McBain RD, Crowther CA, Middleton P. Anti‐D administration in pregnancy for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD000020. DOI: 10.1002/14651858.CD000020.pub3. DOI  
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Sist faglig oppdatert 10. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
  7. Salvesen, KÅ. Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:388 – 9 doi:10.4045/tidsskr.13.1646 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL