Hopp til hovedinnhold

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tverrfaglig spesialisert behandling for opioidavhengighet der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp
Forekomst:
Ved slutten av 2020 var 8099 mennesker under behandling i LAR
Symptomer:
Opioidavhengighet etter kriterier i ICD-10
Diagnostikk:
Før henvisning til LAR anbefales å ta blodprøver inkludert hiv- og hepatittprøver. EKG anbefales tatt før behandling med metadon
Behandling:
Tverrfaglig rehabilitering hvor substitusjonsbehandling med buprenorfin eller metadon inngår
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - nettside 
 • Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, Helsedirektoratet 2010
 • Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, Helsedirektoratet 2012
 1. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. mai 2022, lest 23. mai 2022). www.helsedirektoratet.no  
 2. I Skeie, T Clausen, A Bukten. Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer. Tidsskr Nor Legeforen. 2014; 134: 1156-8. pmid:24939784 PubMed  
 3. Lobmaier P, Skeie I, Lillevold P et al. LAR behandling under første året med Covid-19 pandemi. Statusrapport 2020. SERAF rapport 4/2021. www.med.uio.no  
 4. Helsedirektoratet (2012/2019) Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Oslo; Helsedirektoratet 2012. Sist oppdatert 17.09.2019 helsedirektoratet.no  
 5. Kalivas PW, O'Brien C. Drug addiction as a pathology of staged neuroplasticity. Neuropsychopharmacology 2008; 33: 166-80. PubMed  
 6. Førerkortveilederen gjeldende fra 1. oktober 2016. Helsedirektoratet. helsedirektoratet.no  
 7. Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 13. mai 2016, lest 23. mai 2022). www.helsedirektoratet.no  
 8. Frank JW, Lovejoy TI, Becker WC, et al. Patient Outcomes in Dose Reduction or Discontinuation of Long-Term Opioid Therapy: A Systematic Review. Ann Intern Med 2017. pmid:28715848 PubMed  
 9. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrnae Database of Syst Rev 2014; 2: CD002207. DOI: 10.1002/14651858.CD002207.pub4. DOI  
 10. Nielsen S, Larance B, Degenhardt L, Gowing L, Kehler C, Lintzeris N. Opioid agonist treatment for pharmaceutical opioid dependent people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011117. DOI: 10.1002/14651858.CD011117.pub2 DOI  
 11. Haight BR, Learned SM, Laffont CM, et al. Efficacy and safety of a monthly buprenorphine depot injection for opioid use disorder: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2019. pmid:30792007 PubMed  
 12. Welle-Strand GK, Skurtveit S, Jones HE, et al. Neonatal outcomes following in utero exposure to methadone or buprenorphine:. Drug and Alcohol Dependence 2013; 127: 200-6. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.07.001
 13. Levometadon – fare for overdosering. Statens Legemiddelverk, 2015 legemiddelverket.no  
 14. Eide D, Muller A, Bukten A, Clausen T. Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. SERAF, Universitetet i Oslo; 09.05.2019. cms.legehandboka.no  
 15. Ferri M, Davoli M, Perucci CA. Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 8: CD003410. DOI:10.1002/14651858.CD003410.pub4 DOI  
 16. Byford S, Barrett B, Metrebian N, et al. Cost-effectiveness of injectable opioid treatment v. oral methadone for chronic heroin addiction. Br J Psychiatry. 2013;203: 341-9. doi: 10.1192/bjp.bp.112.111583 DOI  
 17. Strang J, Metrebian N, Lintzeris N, et al. Supervised injectable heroin or injectable methadone versus optimised oral methadone as treatment for chronic heroin addicts in England after persistent failure in orthodox treatment (RIOTT): a randomised trial. Lancet 2010; 375: 1849-50. PubMed  
 18. Hestevik CH, Evensen LH. Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en systematisk oversikt. [Benzodiazepine prescription and mortality among persons in opioid maintenance treatment (OMT): a systematic review] −2021. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2021. [url]Hestevik CH, Evensen LH. Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en systematisk oversikt. [Benzodiazepine prescription and https://www.fhi.no/en/publ/2021/dodelighet-ved-forskrivning-av-benzodiazepiner-til-personer-i-legemiddelass/[/url]
 19. Suarez EA, Huybrechts KF, Straub L, et al. Buprenorphine versus Methadone for Opioid Use Disorder in Pregnancy. N Engl J Med 2022; 387: 2033-2044. pmid:36449419 PubMed  
 20. Sardo L, Barrio G, Bravo MJ et al. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMJ 2017; 357: j1550. pmid:28446428 PubMed  
 21. Clausen T, Åsland R, Kristensen Ø. Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1146-9. pmid:24939781 PubMed  
 22. Cleary BJ, Donnelly J, Strawbridge J, et al. Methadone dose and neonatal abstinence syndrome-systematic review and meta-analysis. Addiction 2010;105(12):2071-84. DOI:10.1111/j.1360-0443.2010.03120.x. DOI  
 23. Sarfi M, Martinsen H, Bakstad B, et al. Patterns in sleep-wakefulness in three-month old infants exposed to methadone or buprenorphine. Early Hum Dev 2009;85(12):773-8. PMID:19931991 PubMed  
 24. Sandtorv L, Reigstad H, Bruarøy S, Elgen I, Lægreid LM. Har legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet konsekvenser for barna?. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 287-90. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 25. Azuine RE, Ji Y, Chang H-Y, et al. Prenatal Risk Factors and Perinatal and Postnatal Outcomes Associated With Maternal Opioid Exposure in an Urban, Low-Income, Multiethnic US Population. JAMA Netw Open. 2019. PMID: 31251378 PubMed  
 26. Kimber J, Copeland L, Hickman M, et al. Survival and cessation in injecting drug users: prospective observational study of outcomes and effect of opiate substitution treatment. BMJ 2010; 340: c3172. BMJ (DOI)  
 27. Waal H, Bussesund K, Clausen T et al. LAR 20 år. Status, vurderinger og perspektiver. Statusrapport 2017. Seraf rapport 3/2018. www.med.uio.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL