Hopp til hovedinnhold

Rus og psykisk lidelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Personer med alvorlig psykisk lidelse som også har ruslidelse, og personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når både rus- og psykisk lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt
Forekomst:
Ved ruslidelser er risiko for å ha behandlingstrengende psykisk lidelse 2-3 ganger høyere enn i befolkningen forøvrig. Og personer med psykisk sykdom har betydelig økt forekomst av samtidig ruslidelse
Diagnostikk:
Klinisk samtale og bruk av kartleggingsverktøy. Kommunehelsetjenesten, inkludert NAV, har ansvar for å bidra med identifisering av pasienter, henvisninger, psykososiale tiltak, kontroll og oppfølging av behandlingen
Behandling:
Helseforetakene, med distriktspsykiatriske senter (DPS) og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har hovedansvar for utredning, diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen. Alle pasientene har rett på og bør få laget individuell plan, og det bør lages klare planer for organisering og ansvar for gjennomføring av behandling
  • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - nettside 
  • Nasjonal faglig retningslinje  for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet 2012
  1. Westermeyer J. Comorbid schizophrenia and substance abuse: a review of epidemiology and course. Am J Addict 2006; 15: 345-55. PubMed  
  2. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, et al. 12-Month comorbidity patterns and associated factors in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project 143. Acta Psychiatr Scand 2004; Suppl: 28-37.
  3. Helseth V, Lykke-Enger T, Aamo T O, Johnsen J. Rusmiddelscreening av pasienter i alderen 17 - 40 år innlagt med psykose. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125: 1178-80. PubMed  
  4. Mordal J, Bramness J G, Holm B, Morland J. Drugs of abuse among acute psychiatric and medical admissions: laboratory based identification of prevalence and drug influence. Gen Hosp Psychiatry 2008; 30: 55-60. PubMed  
  5. Landheim A S, Bakken K, Vaglum P. Sammensatte problemer og separate systemer. Psykiske lidelser blant rusmisbrukere til behandling i russektoren. Norsk Epidemiologi 2002; 12: 309-18. PubMed  
  6. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser. Helsedirektoratet 2012.
  7. van den Bosch L M, Verheul R, Schippers G M, van den B W. Dialectical Behavior Therapy of borderline patients with and without substance use problems. Implementation and long-term effects. Addict Behav 2002; 27: 911-923. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL (tilrettelegging for NEL)