Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av problematferd ved demens (ASPD)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Sabine Ruths, Jørund Straand. G10 Eldre og legemidler. Norsk legemiddelhåndbok, sist endret i 2022. www.legemiddelhandboka.no  
  2. Demensomsorgens ABC - Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter for demens
  3. Hedvig Nordeng og Olav Spigset. Legemidler og bruken av dem. : Gyldendal Akademisk, 2018.
  4. Helsedirektoratet. Demens. Nasjonal faglig retningslinje. Først publisert 16.08.2017. Sist faglig oppdatert 03.01.2020. www.helsedirektoratet.no  
  5. Sandvik RKNM. Slik vurderer du smerte hos personer med demens. Sykepleien 2020. cms.legehandboka.no  
  6. Ruths S, Viktil KK, Blix HS . Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3073-6 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Anne Marie Mork Rokstad, stipendiat, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL