Hopp til hovedinnhold

N05B - Anxiolytika

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  1. Helsedirektoratet: Førerkortveilederen. Legemidler (helsekrav til førerkort), Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler - døgndoser. helsedirektoratet.no  
  2. Sikkehetsinformasjon - UCB-Nordic og Statens Legemiddelverk - Brev til helsepersonell 27.04.2015. Nye restriksjoner for legemidler som inneholder hydroksyzin for ytterligere å minimere den kjente risikoen for QT-forlengelse.
  3. Berle JØ. Behandling av svangerskapsrelatert psykisk sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2037-40. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital