Hopp til hovedinnhold

Avklaring av ansvarsforhold

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Teksten bygger på lover, forskrifter, rundskriv og informasjon fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, og lovdata.
  1. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Helsepersonellovens kapittel 2. Lovdata, sist oppdatert 2022. lovdata.no  
  2. Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester. Helsepersonelloven, kapittel 3. Lovdata, sist oppdatert mai 2022. lovdata.no  
  3. Gode rutiner for legemiddelhåndteringen. Helsetilsynet.no. Tilsyn. Råd til arbeidsgiver www.helsetilsynet.no  
  4. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. IS-7/2015, sist opdatert 2017. www.helsedirektoratet.no  
  5. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 3. Lovdata, 2021. lovdata.no  
  6. Samtykke til helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4. Lovdata, 2021. lovdata.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU