Hopp til hovedinnhold

Lov og regelverk relevant for legemiddelhåndteringen

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Helsepersonelloven. Kapittel 11. Reaksjoner m.v. ved brudd på lovens bestemmelser lovdata.no  
 2. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (Forskrift om legemiddelhåndtering), 2008, § 3b
 3. Merknader til § 3; Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (Forskrift om legemiddelhåndtering) 2008
 4. Befring A. K. Rettskilder ved juridiske vurderinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2003. tidsskriftet.no  
 5. Helsebiblioteket.no. Definisjoner
 6. Rundskriv IS-9/2008: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, kap. 2.1
 7. Rundskriv IS-9/2008: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.
 8. Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) 1992. § 4
 9. Legemiddelkomiteen, Trondheim kommune. Innføring i legemiddelhåndtering og legemiddellære, 2009 www.trondheim.kommune.no  
 10. Presentasjon publisert av Helsedirektoratet i forbindelse med implementering, 2008
 11. Rundskriv IS-9/2008: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Kap. 1.1-1.2. www.helsedirektoratet.no  
 12. Lov om helsetjenesten i kommunene, 1982, § 1-3a www.lovdata.no  
 13. Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven) , 1999, § 2. www.lovdata.no  
 • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU