Fantastisk abonnementssalg av NEL !

Nesten 90 prosent av landets allmennleger, over femti kommuner, Statens Helsetilsyn, en rekke universiteter og flere store sykehus abonnerer nå på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL. Det lover godt for samhandlingen i norsk helsetjeneste.

NEL har vært tilgjengelig siden 1999. Frem til 2007 måtte man betale årlig abonnement for å få tilgang til NEL. I perioden fra 2007 til februar 2010 var NEL gratis tilgjengelig for alle helsearbeidere i Norge via Helsebiblioteket.

NHI.no er publikumsutgaven av NEL.

Registrering av brukere

Fra mars 2010 har individuelle brukere av NEL måttet registrere seg. Brukere ved større institusjoner som sykehus behøvde ikke å registrere seg for å få tilgang til NEL på arbeidsplassen. Det samme gjelder universiteter og høgskoler - disse institusjonene inngikk ikke i avtalen med Helsebiblioteket, og de har hele tiden hatt egne abonnementsavtaler.

Frem til 1. august hadde over 18.000 helsearbeidere registrert seg, herav 8124 leger, 5685 annet helsepersonell - der sykepleiere utgjør den største gruppen, og 3387 studenter. Brukerne kommer fra hele helsetjenesten - allmennpraksis, kommunehelsetjenesten utenfor legekontorene, spesialisthelsetjenesten, administrative institusjoner. I tillegg til disse 18.000 kommer de ansatte ved sykehusene og universitetene samt studenter, som har nøyd seg med tilgangen via sykehuset/skolen/universitetet.

Vinteren og våren 2010 hadde vi ukentlig nærmere 40.000 unike brukere av NEL i følge Google Analytics.

Vil NEL overleve?

Da avtalen med Helsebiblioteket opphørte i februar 2010, valgte vi å la NEL ligge gratis tilgjengelig i ytterligere seks måneder. Vi fryktet at mange institusjonelle brukere skulle bli lukket ute fra NEL siden beslutningsprosessene i institusjoner ofte tar lang tid, og ingen hadde budsjettert med denne utgiftsposten.

1. august startet salget av abonnement på NEL.

Sammen med våre brukere var vi naturlig nok spente på hvordan salget ville gå. Ville vi overleve, ville vi fortsette å kunne gi ut NEL, ville vi kunne opprettholde eller styrke bemanningen slik at vi kunne bevare eller aller helst forbedre kvaliteten på NEL?

Stor pågang!

Salget av abonnement har gått over all forventning! NEL overlever, og vi er allerede i gang med å styrke staben ytterligere. Status primo september er som følger:

  • Vel 3.300 allmennleger har tegnet abonnement - med andre ord er nær 90% av allmennlegene abonnenter! I tillegg har omtrent alle allmennlegene sørget for at deres medarbeidere også har tilgang til NEL.
  • Over 50 kommuner med Trondheim og Stavanger kommuner som de største, har tegnet abonnement for ansatte i kommunehelsetjenesten utenfor legekontorene - for bruk på helsestasjoner, i sykehjem, i hjemmesykepleien.
  • Universitetene i Tromsø, Trondheim og Oslo, samt ca. 20 høyskoler abonnerer på NEL.
  • Statens Helsetilsyn og alle lokale Helsetilsyn i fylkene har NEL. Det samme gjelder Forsvarets Sanitet og en del NAV-kontorer.
  • Oslo Universitetsssykehus, Helseforetak Vestfold, Helseforetak Nord-Trøndelag har inngått abonnementsavtale. Vi er i forhandlinger med en rekke andre sykehus.

Pågangen av abonnenter har vært så stor at NHI ikke har kunnet drive aktivt salg mot store kommuner og sykehus. Vi har vært nødt til å konsentrere oss om å ta imot bestillinger og sørge for at alle abonnentene får sine brukernavn og passord. Nå fremover håper vi å komme i dialog også med større kommuner og sykehus. Vi vet at det fortsatt er mange tidligere NEL-brukere som ønsker tilgang til NEL.

Et samhandlingsverktøy

Illustrasjonsfoto - Colourbox
Illustrasjonsfoto - Colourbox

Trafikktallene viser at bruken av NEL er betydelig. Det er et godt tegn for helse-Norge. Selv om man også tidligere har hatt tilgang på oppslagsverk, så indikerer trafikken at norske helsearbeidere kvalitetssikrer sin virksomhet, og pasientene mottar ofte skriftlige informasjoner. Det øker sjansen for en mer lik håndtering av syke mennesker i Norge. Den høye bruken av NEL innebærer også at det går kortere tid fra ny kunnskap skapes til den er tilgjengelig for klinikerne.

Forskning viser at det tar ca. 10 år fra et beslutningsstøtteverktøy lanseres til det er i rutinemessig bruk i helsetjenesten. Der er NEL nå.

En vedvarende utfordring for helsemyndighetene er å nå ut med nasjonale retningslinjer og handlingsprogram til klinikerne. Hvert år bruker samfunnet millioner av kroner på å utvikle slike retningslinjer. Samtidig vet man at disse anbefalingene ofte ikke kommer lengre enn til legens bokhylle. I en travel klinisk hverdag har man ikke tid til å slå opp i omfangsrike veiledninger. NEL-redaksjonen går gjennom disse veiledningene og skriver inn essensen i de respektive NEL-artiklene. Da er kunnskapen tilgjengelig på sekunder når legen eller helsearbeideren trenger den. Et eksempel: I 2009 kom det en ny diabetes-veileder fra Helsedirektoratet. Hele veilederen ble lagt inn i NEL. I tillegg oppdaterte vi våre artikler om Type 2-diabetes slik at de var i tråd med veilederen. Hittil i år har det vært 1.770 oppslag i veilederen i NEL, mot 19.187 i NEL-artiklene.

Selv om NEL ble valgt bort av Helsebiblioteket, så omfavnes NEL av norsk helsepersonell. La oss utnytte de mulighetene det gir oss. NEL har et fantastisk potensiale som samhandlingsverktøy for hele helsetjenesten. Felles kunnskapsbase, felles pasientinformasjoner, norsk språk, norske retningslinjer, gjensidig informasjon om prosedyrer på de ulike nivå i helsetjenesten. I følge brukerne er NEL lett og rask å finne frem i. Derfor bør NEL brukes aktivt som implementeringsverktøy i den nye samhandlingsreformen.

Vennlig hilsen Terje Johannessen og Ingard Løge, redaktører

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.