NEL som betaltjeneste fra 1. august

Fra 1. august må du betale abonnement for å få tilgang til NEL. Her er en kortfattet beskrivelse av målsetningene med NEL og skreddersyingen av NEL for den norske helsetjenesten.

Kjære NEL-bruker

Som annonsert for over et halvt år siden, blir NEL påny en betaltjeneste fra 1. august 2010. Riktignok utsetter vi stengningen i 14 dager på grunn av står pågang og fordi mange av våre kunder har hatt ferie de siste ukene, og ikke har fått bestilt NEL.

Trafikktallene viser at NEL brukes mye, og det er per idag 18.000 registrerte helsepersonellbrukere av NEL. Det er en formidabel tillitserklæring og en mektig inspirasjon til å fortsette utviklingen av NEL.

Vi er de første til å erkjenne at NEL ikke er perfekt, men vi jobber hver dag med å gjøre NEL bedre. Og selv med sine mangler har flere skandinaviske aktører vurdert NEL til å være blant de aller beste medisinske oppslagsverk og beslutningsstøtteverktøy - også i konkurranse med engelskspråklige produkter.

Målene med NEL

Helt siden starten i 1996 har vi hatt følgende overordnede mål med NEL:

Kvalitet. Vi vil bidra til å heve og sikre kvaliteten på norsk helsetjeneste. Gjennom rask tilgang på oppdatert og forskningsbasert kunnskap vil norske klinikere kunne tilby sine pasienter dagens og ikke gårdagens medisin. Det vil også føre til at pasienter mottar mer likeverdige tilbud når mange klinikere bruker samme kunnskapskilde.

Pasientmedvirkning. I Norge ønsker vi en helsetjeneste med pasient og pårørende som aktive medspillere. En forutsetning for pasientmedvirkning er tilgang på oppdatert kunnskap tilpasset legfolk. I NEL har vi prioritert utvikling av pasientinformasjoner, illustrasjoner, bilder, videoer og animasjoner for dette formålet. Vi har også laget en egen nettportal for publikum for å gjøre denne informasjonen lett - og gratis - tilgjengelig, www.nhi.no.

Samhandling. Hele den norske helsetjenesten har et felles mål - best mulige helsetjenester for befolkningen. Organiseringen i flere nivåer med mange ulike profesjoner, klare og mindre klare oppgavefordelinger med stadig mere komplekse og avanserte tilbud, krever økt fokus på samhandling. Vi tror at en felles kunnskaps- og informasjonsbase som integrerer nasjonale retningslinjer, er en viktig forutsetning for å oppnå god samhandling til beste for pasientene.

Skreddersydd for klinisk arbeid

En forutsetning for at et kunnskaps- og beslutningsstøtteverktøy skal tas i bruk, er at det er tilpasset klinisk arbeid. Hverdagen i all klinisk virksomhet er preget av høyt tempo, allsidige oppgaver og der ens kunnskaper og ferdigheter konstant utfordres. Et hjelpemiddel som NEL må derfor være oversiktlig, raskt å finne frem i, ha en enhetlig og fast oppbygging og høy lesbarhet på skjerm. I møte med redaktøren av UpToDate i 2001 hevdet vi at "we are the 20 seconds approach" - og det er retningsgivende for utviklingen av NEL fortsatt. Kunnskap og informasjon skal i klinikken kunne finnes og leses helst på sekunder. Vi har også som mål at det aller meste av det du trenger, skal du kunne finne ett sted, i NEL.

Tilpasset norsk helsetjeneste

NEL er et norsk oppslagsverk med norske pasientinformasjoner. Vi bestreber oss på å integrere nye norske retningslinjer, ikke som egne artikler, men essensen av retningslinjene inkluderes i relevante artikler om symptomer eller sykdommer, f.eks. demensutredning, diabetes, hjerneslag. Helsedirektoratets serie med nasjonale prioriteringsveiledere er også integrert, og vi er i ferd med å lage symptom- og sykdomsspesifikke sjekklister for henvisning - noe vi tror kan være til praktisk hjelp for allmennlegen når det skal skrives henvisning til spesialisthelsetjenesten. Se eksempel i artikkelen om dyspepsi under avsnittet "tiltak og råd". Vi har også lagt mye arbeid i kapitlet om sosial- og trygdemedisin, selv om mye av innholdet her er lenker til NAV.

Skandinavisk samarbeid

Som de fleste NEL-brukere kjenner til, har Danmark kjøpt rettighetene til NEL på dansk. Den danske redaksjonen oversetter og tilpasser innholdet i NEL til dansk. Dette arbeidet vil være avsluttet våren 2011. Norsk Helseinformatikk AS har ansvaret for de tekniske løsningene og den tekniske driften av Lægehåndbogen. Den danske og norske redaksjonen samarbeider og kan utveksle nye artikler og oppdateringer.

Høsten 2010 er planen å starte oversettingen av NEL til svensk. Det skal etableres en svensk redaksjon som vil inngå i et skandinavisk samarbeid med de to andre redaksjonene.

Vi trenger din hjelp!

Selv om vi er 14 personer som arbeider på heltid med å vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle NEL, så er det en meget liten organisasjon sammenliknet med våre internasjonale konkurrenter. Selv om vi prøver å være effektive og smarte, så trenger vi din hjelp. Alle artikler i NEL har en tips-funksjon. Bruk den til å gi oss tilbakemeldinger - vi er meget lydhøre overfor konstruktiv kritikk og forslag til forbedringer.

Vi har ca. 200 eksterne fagmedarbeidere. Nye kommer til og gamle faller i fra. Dersom du har kompetanse som kan bidra til kvalitetssikringen av NEL, vil vi gjerne at du kontakter oss.

Samarbeid med brukerne er avgjørende for nytten av NEL i den kommende tiden.

Vennlig hilsen Terje Johannessen og Ingard Løge, redaktører


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.