Lisensvilkår NEL

Lisensavtale for Norsk Elektronisk Legehåndbok

Generelle vilkår:

Kunden er kjent med at forfattere og fagkonsulenter har lagt ned et betydelig arbeid for å kvalitetssikre informasjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), slik at den er i samsvar med gjeldende medisinske retningslinjer. Pga. kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, spesielle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelige feil, kan verken forfattere, fagkonsulenter eller utgiver garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker/leser må derfor basere kliniske avgjørelser på selvstendig vurdering, og om nødvendig søke informasjon fra andre kilder, standardverker og produktomtaler, spesielt gjelder dette i forbindelse med medikamenter.

1. Definisjoner

Med NHI menes Norsk Helseinformatikk AS.

Med NEL menes sist oppdaterte versjon av produktet Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Med kunde menes den som har rett til bruk av NEL i henhold til nåværende bruksvilkår.

2. Omfang

Kunden vil få tilgang til nye versjoner av NEL så snart dette er tilgjengelig og distribuert. NEL online oppdateres daglig.

Bruksretten til NEL kan ikke ved salg, leie, leasing eller på annen måte overføres til tredjepart. Utnyttelse av tekst fra NEL til forlagsvirksomhet, distribusjon eller drift av søkbare databaser må avtales særskilt og skriftlig. Hele eller deler av NEL må ikke kopieres uten særskilt skriftlig inngått avtale.

Bestilling av tilleggsbrukere av NEL gir rett til bruk for det antall som er avtalt. Dersom det avtalte antall endres, plikter kunden meddele NHI dette slik at avtalen kan justeres. Ved bruk i nettverk gjelder samme vilkår.

Brukernavn, passord og lisensnøkler som er tildelt brukeren, er strengt personlig og skal ikke overføres til tredjepart.

3. Kundesupport

NHI har åpen kundesupport for alle våre kunder fra mandag-fredag hver uke (utenom helligdager) fra kl. 09:00-15:00. Her kan vi besvare alle spørsmål rundt bruken av NEL, abonnement, oppsigelser, endringer eller ny-bestillinger. Du når kundesupport på:

support@nhi.no

73 89 47 50

4. Ansvar

NHI fraskriver seg ethvert direkte eller indirekte ansvar som følger av feil eller mangler ved NEL. NHI vil vederlagsfritt foreta retting av NEL ved eventuelle driftsbrudd på NHI sine servere. Blir kunden oppmerksom på feil eller mangler, bes kunden meddele NHI dette. Kunden har ansvar for egen maskinvare, programutrustning og nettverksløsninger. NHI er ikke ansvarlig for kompatibilitet mellom nye versjoner av NEL og kundens maskin- og programvare.

5. Oppsigelse

For sykehus og større institusjoner gjelder pkt. 10 «avtalens varighet» i særskilt avtale. For abonnement der annen avtale ikke er underskrevet gjelder følgende vilkår:

Bruk av NEL er fra tegningsdato en løpende, årlig avtale som fornyes automatisk for kommende år med mindre den sies opp. Bindingstiden for abonnementet er på ett år om gangen.

Eventuell oppsigelse av avtalen kan bare skje skriftlig og med virkning fra utløpet av en avtaleperiode. Oppsigelsen må finne sted senest 14 - fjorten - dager før avtalens bindingstid på ett år utløper. Oppsigelsen medfører ingen form for tilbakebetaling og betyr kun at avtalen ikke løper videre for kommende periode. Dersom oppsigelsen ikke skjer i samsvar med reglene i første ledd, løper avtalen automatisk for neste periode. Abonnementet gir ikke rett til bruk av NEL etter oppsigelse.

6. Brudd på avtale

Dersom kunden bryter denne avtalen, kan NHI si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved brudd på avtalens pkt. 2 skal kunden betale 5 x årlig avgift for hver bruker som har tatt NEL i bruk i strid med denne avtale.

Ved brudd på avtalevilkårene kan NHI holde tilbake oppdateringer eller utestenge kunder fra adgang til NEL frem til de aktuelle forhold er brakt i orden.

7. Betaling

NEL faktureres ved bestilling. Ved forsinket betaling påløper renter pr påbegynt måned. Renteberegning skjer etter den til enhver tid lovbestemte rente.

Hvis kunden ikke betaler i henhold til avtalen, har NHI rett til å stanse tilgangen til NEL med øyeblikkelig virkning. Kunden plikter likevel å betale det som er utestående for avtaleperioden.

Lisensen faktureres årlig og automatisk hvert år med mindre avtalen skulle være oppsagt i henhold til pkt. 5. Prisen vil være den til enhver tid gjeldende pris for oppdateringen av NEL.

8. Personvern

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å effektuere bestillingen, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med ditt abonnement. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen ved betaling med kredittkort.

Kortnummer eller kontoopplysninger oppbevares ikke av Norsk Helseinformatikk.

Vi bruker og krever cookies for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling.

Norsk Helseinformatikk selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Norsk Helseinformatikk er ansvarlig for transaksjonen.

9. Verneting, lovvalg

Eventuelle tvister ang. avtale om bruksrett eller forhold som utspringer fra denne avtale, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram, avgjøres tvisten med Trondheim byrett som verneting.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.