Lisensavtale for Norsk Elektronisk Legehåndbok («Lisensavtalen»)

1. Generelt om NEL

Norsk Elektronisk Legehåndbok (herunder «NEL») er utviklet og leveres av Norsk Helseinformatikk AS («NHI») og inneholder medisinske artikler og faglig materiale rettet mot helsepersonell med formål om å gi lettere og raskere tilgang til faglige oppdateringer (herunder «Løsningen»).

NEL og Kunden har inngått en lisensavtale (herunder «Avtalen») som gir Kunden bruksrett til Løsningen etter nærmere vilkår som fremgår av denne Lisensavtalen. Tillegg eller endringer vilkår og betingelser må gjøres skriftlig.

2. Kundens forpliktelser og bruksrett

NHI gir Kunden en tidsbegrenset, ikke eksklusiv, og ikke overdragelig rett til å bruke Løsningen (herunder «Bruksretten») i egen virksomhet på de vilkår og betingelser som fremgår av denne Avtalen. Kunden har ansvar for egen maskinvare, programutrustning og nettverksløsninger. NHI er ikke ansvarlig for kompatibilitet mellom nye versjoner av NEL og kundens maskin- og programvare.

Bruksretten gjelder kun for bestemte Kunder som har inngått en lisensavtale med NHI. Det vil si at brukernavn, passord og lisensnøkler som er tildelt Kunden er strengt personlige og skal ikke gjøres tilgjengelig for noen som ikke er tilknyttet Kundens virksomhet. Kunden har generelt ikke rett til å gi andre personer tilgang til Løsningen uten etter særskilt avtale med NHI.

Kunden kan ikke overdra eller for øvrig overføre sine interesser, rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra NHI.

Bestilling av tilleggsbrukere av NEL gir rett til bruk for det antall som er avtalt. Dersom det avtalte antall brukere utvides, plikter Kunden å meddele NHI dette slik at Avtalen kan justeres for det korrekte antallet brukere.

NEL online oppdateres fortløpende og Kunden vil få tilgang til nytt innhold og eventuelle nye versjoner av NEL så snart disse gjøres kommersielt tilgjengelig.

3. Ansvarsbegrensning

NEL er utelukkende ment å være et arbeidsverktøy for helsepersonell for å effektivisere og høyne kvaliteten på diagnostisering og behandling basert på lett tilgjengelige faglige oppdateringer.

Våre forfattere, fagkonsulenter eller utgivere kan ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker/leser må derfor basere kliniske avgjørelser på selvstendig vurdering, og om nødvendig søke informasjon fra andre kilder, standardverker og produktomtaler. Dette gjelder særlig, men der ikke begrenset til, informasjon om medikamenter mv.

Verken NHI eller NHIs innholdsleverandører er ansvarlig for hvordan Kundene velger å benytte informasjonen som gjøres tilgjengelig på NEL. Kundenes tilgang til og anvendelse av Løsningen skjer i sin helhet på eget ansvar.

Informasjon som gjøres tilgjengelig på NEL må under ingen omstendighet erstatte ordinær diagnostisering eller behandling basert på klinisk forsvarlige prinsipper og vurderinger. NHI fraskriver seg ethvert ansvar for medisinsk behandling basert på informasjon som gjøres tilgjengelig i NEL.

4. Ansvar for feil og mangler

Blir Kunden oppmerksom på feil eller mangler ved Løsningen eller informasjon som gjøres tilgjengelig via NEL, bes Kunden gi varsel om dette til NHI.  NHI vil innen rimelig tid etter å ha fått varsel om feil eller mangler fra Kunden gjennomføre retting av materialet dersom dette vurderes teknisk eller faglig nødvendig.

NHI fraskriver seg for øvrig ethvert direkte eller indirekte ansvar som følger av feil eller mangler ved NEL.

5. Immaterielle rettigheter

NHI beholder alle immaterielle rettigheter (som opphavsrettigheter, design, know-how, forretningshemmeligheter, varemerker og patenter) til Løsningen, samt alt tilpasninger, korreksjoner, vedlikehold og oppdateringer som gjøres tilgjengelig iht Lisensavtalen.

Innholdet som gjøres tilgjengelig via NEL, herunder de ulike instrumenter/skjema som tilgjengelig, er opphavsrettslig beskyttet, og enhver bruk (f.eks. kopiering) utover avtalt bruk av Løsningen er ikke tillatt uten forutgående skriftlig samtykke fra NHI og/eller rettighetshaver til innholdet (dersom dette eies av tredjepart).

Utnyttelse av innhold fra NEL til andre formål enn det beskrevet i punkt 1 ovenfor, og som er knyttet til bruk av Løsningen, må avtales særskilt og skriftlig.  Innholdet kan ikke kopieres eller gjengis, helt eller delvis, med mindre dette er særskilt avtalt med NHI.

6. Priser og fakturering

NEL faktureres en første gang ved bestilling av Løsningen. Prisen for lisensen er [x]. Det betales senere en fast årlig avgift på kr. [x] (herunder «Vederlag») som fornyes automatisk med mindre avtalen skulle være oppsagt i henhold til pkt. 7

Avtalt Vederlag vil kunne justeres ved utløpet av hvert kalenderår i samsvar med nødvendig oppdatering av NEL. Det sendes skriftlig varsel til Kunden om prisendring innen 60 dager før fornyelse finner sted.

Faktura sendes til Kundens adresse som angitt ved registrering eller senere skriftlig meddelt av kunden. Forfall etter faktura er [x] dager. En faktura som ikke er betalt innen forfall er gjenstand for forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende forsinkelsesrenteloven. Hvis Kunden ikke betaler etter forfallsdatoen, har NHI rett til å stanse tilgangen til NEL med øyeblikkelig virkning. Kunden plikter likevel å betale det som er utestående for avtaleperioden.

Dersom Kunden mener at en faktura er uriktig, skal Kunden gi skriftlig melding til NHI med spesifisering av de endringer Kunden mener er nødvendig og en begrunnelse for de foreslåtte endringer innen fakturaens forfall. Dersom partene blir enige om endringer i en faktura, skal disse endringene gjenspeiles i neste faktura som utsendes av NHI.

7. Varighet – opphør – brudd på avtale

Med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med bestilling eller på annen måte avtalt med NHI  gjelder lisensen i utgangspunktet for en periode på minimum 12 mnd i fra det etter at Løsningen gjøres tilgjengelig for Kunden («Bindingstiden»).

For sykehus og større institusjoner gjelder en særskilt avtalevarighet på [x].

Etter utløpet av Bindingstiden vil lisensen bli automatisk forlenget for nye perioder på ett år om gangen med mindre avtalen sies opp skriftlig av en av partene innen 30 dager før utløpet av avtaleperioden.

NHI kan heve avtalen med Kunden dersom Kunden gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av de forpliktelser som fremgår av denne Avtalen og særlig i forbindelse med Kundens forpliktelser, se pkt 2. Hevingen trer i kraft ved Kundens mottakelse av skriftlig varsel om heving.

Når oppsigelsen er grunnet Kundens ulovlig deling av personlig tilgang til Løsningen til andre brukere, skal Kunden betale fem (5) ganger årlig avgift per bruker.

Oppsigelse gir ikke rett til tilbakebetaling av eventuelle forskuddsbetalte beløp og betyr kun at Avtalen ikke løper videre for kommende periode.

Ved utløpet av den avtaleperioden vil Kundens tilgang til Løsningen bli sperret for videre bruk.

8. Personvern

I det følgende punktet gis det en kort oversikt over personvernet i NHI. En egen personvernerklæring, opprettet i samsvar med gjeldende lovverk, er tilgjengelig her.

NHI trenger tilgang til Kundens generelle personopplysninger for å kunne oppfylle Avtalen og levere Løsningen etter Kundens anmodning (herunder «Formålet»).

Behandlingsansvarlige (NHI) skal kun ha tilgang til de absolutte nødvendige personopplysninger for å kunne oppfylle Formålet med behandlingen, altså Kundens navn, adresse, e-post adresse og bankkontonummer for fakturering.

NHI skal ikke lagre Kundens personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle Formålet. Av sikkerhetshensyn skal Behandlingsansvarlige lagre Kundens IP-adresse som er benyttet for å registrere bestillingen ved betaling med kredittkort. Kortnummer eller kontoopplysninger lagres ikke av Behandlingsansvarlige. Når Avtalen avsluttes etter pkt. 7, skal Kundens personopplysninger slettes innen [TID].

Behandlingsansvarlige skal ikke overføre Kundens personopplysninger til tredjepart.

Behandlingsansvarlige bruker hovedsakelig informasjonskapsler til et analytisk formål. Informasjonskapsler er også brukt til annonsering om NEL på NHI sin nettside. Informasjonskapsler skal imidlertid ikke brukes til profilering eller annonsering på andre nettsider enn NHI. Nærmere opplysninger om bruk av informasjonskapsler finnes i NHI sin personvernerklæring.

Behandlingsansvarlige sikrer Kundens data fra misbruk eller uautorisert tilgang i samsvar med gjeldende personvernloven. Egne sikkerhetstiltak er opprettet av NHI og nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

Kunden er selv ansvarlig for at relevante lover og forskrifter overholdes, særlig i forbindelse med lagring av notater om pasienter som inneholder generelle eller sensitive personopplysninger. Løsningen bør derfor ikke benyttes til lagring av personopplysninger om pasienter m.v.

9. Force majeure

Dersom forhold som ligger utenfor partenes kontroll helt eller delvis hindrer partene i å oppfylle sine plikter i henhold til Avtalen, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning hindringen gjør dette nødvendig, for så lang tid som hindringen består. Dette omfatter forhold som streik, lockout, naturkatastrofer, krig, og liknende som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure.

Dersom hindringen vedvarer, kan hver av partene kreve Avtalen hevet med en (1) måneds skriftlig varsel, dersom hindringen gjør det urimelig eller særlig byrdefullt for vedkommende part å opprettholde Avtalen. Heving etter dette punkt gir ikke partene rett til å kreve erstatning.

10. Kundesupport

Kundesupport for spørsmål rundt bruken av NEL, oppsigelser, endringer eller ny-bestillinger kan rettes mot NHI per telefon og e-post: +47 73 89 47 50 og support@nhi.no.

11. Lovvalg – Verneting

Partene er herved enige om at alle spørsmål med tilknytning til Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov.

Alle tvister med tilknytning til avtaleforholdet skal først forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram, avgjøres tvister ved de alminnelige domstoler, og partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som rett verneting for spørsmål med tilknytning til denne Avtalen.