Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for arbeidet med NEL

Sist revidert:Formålene med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

NEL er utviklet for å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for klinikere. Målet er å fremme kvaliteten i helsetjenesten og bidra til å sikre at pasienter får mest mulig likeverdige tilbud. NEL skal også bidra til å fremme samhandlingen mellom aktørene i helsetjenesten og pasientene. Rikelig tilgang på pasientinformasjoner som helsepersonell kan levere ut, skal fremme pasientens kunnskap om aktuelle sykdommer, undersøkelser, legemidler, etc. og styrke pasientens medvirkning i medisinske beslutninger.

NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL er med sin strenge struktur og hensiktsmessige funksjonalitet utviklet for å kunne brukes i en travel klinisk hverdag. Med litt kjennskap til NELs oppbygning og hvordan du manøvrerer i NEL, skal det være mulig å både finne og lese den informasjonen du trenger på sekunder.

Kildeautoritet

All medisinsk kunnskap og helseinformasjon som presenteres i NEL, er gitt av personer med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt hvor det tydelig fremgår at informasjonen er gitt av personer/organisasjoner uten kvalifisert medisinsk utdanning. På forsiden av NEL fremgår hvem som er redaktører, redaksjonsmedlemmer og teknisk ansvarlige. I tillegg har man fra forsiden på NEL tilgang til en oversikt over fagmedarbeiderne, deres spesialitet og akademiske eller kliniske stilling.

I en egen redegjørelse om forbehold reserverer redaksjonen seg mot mulige feil i NEL. På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, spesielle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan verken medisinske, tekniske og administrative bidragsytere eller utgiver garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Leger, sykepleiere, studenter og andre brukere/lesere må derfor basere kliniske avgjørelser på selvstendig vurdering, og om nødvendig søke informasjon fra andre kilder, standardverker og produktomtaler, spesielt gjelder dette i forbindelse med forskriving av medikamenter.

Komplementaritet

Informasjonen i NEL er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege eller helse-/omsorgsarbeider. Dette er angitt i et eget forbehold som er tilgjengelig fra NELs forside.

Formålet med NEL er å gi helsepersonell lett tilgang på oppdatert medisinsk kunnskap for å fremme og sikre kvaliteten i helsetjenesten. Dokumentene er strengt strukturerte for å sikre oversiktlighet, og enkel funksjonalitet bidrar til at kunnskap som søkes, finnes raskt. NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk beregnet på alle kategorier helsepersonell, noe som skal fremme felles forståelse og samhandling i helsetjenesten. NEL inneholder også pasientinformasjoner som helsepersonell kan skrive ut og overlevere til pasienter.

Personvern

Norsk Helseinformatikk AS respekterer taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Norsk Helseinformatikk AS er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk stoff og helseinformasjon i de land NEL eller kopier av denne er lokalisert.

NEL er et oppslagsverk for helsepersonell, og redaksjonen mottar ikke forespørsler fra pasienter. Forespørsler og kommentarer fra helsepersonell brukes i kvalitetsforbedringen dersom det er relevant. Slike innspill besvares kun av leger i redaksjonen.

For NELs alminnelige sider

I hvert tekstdokument i NEL finnes en kommentartjeneste der brukeren på en enkel måte kan sende kommentarer om det aktuelle dokumentet. Ved benyttelse av denne kommentartjenesten krever vi ikke at det oppgis personlig informasjon. E-post-adressen til innsenderen brukes kun til personlige svar til innsenderen og slettes etter forespørselen er behandlet - adressen er ikke tilgjengelig for andre.

All personlig informasjon om pasienter og spørsmålsstillere, såvel medisinsk informasjon som datainformasjon, inkludert epost-adresse og annen kontaktinformasjon, brukes kun av NEL og vil ikke videreformidles til noen tredjepart.

NEL benytter også informasjonen om hvilke saker som leses mest og hvilke søkefunksjoner som benyttes, til intern statistikk, eventuelt kan slik informasjon i fremtiden tenkes publisert summarisk og anonymisert på internettsidene våre.

Referanser

Der det er mulig, vil informasjon i NEL være støttet av tydelige referanser til kildedata og, hvor mulig, ha spesifikke HTML-linker til datakildene eller sammendrag i PubMed. I teksten er det for mange referanser indikert kvalitet på studien (Ia - metaanalyse, Ib - randomisert, kontrollert studie, IIa - kontrollert studie uten randomisering, IIb - annen type godt utformet studie, III - ikke eksperimentelle studier (epidemiologiske studier), IV - konsensusuttalelser). Dato for siste revisjon og seneste endring av artiklene vil tydelig framgå nederst i det enkelte dokument. Klinisk viktige endringer i en artikkel, eller en total revisjon av artikkelen, betegnes revisjon og angis med suffikset "Rev" i oversiktsmenyene. Denne markeringen beholdes i 6 måneder.

Etterrettelighet

Utsagn som vedrører fordeler/egenskaper av en spesifikk behandling/metode, et kommersielt produkt eller tjeneste vil vanligvis være dokumentert av relevante referanser. På medisinske felter der det mangler konsensus, bestreber NEL seg på å beskrive forskningsmiljøers alternative oppfatninger.

Forfatterskap

Vi tilbyr informasjonen i NEL så klart og tydelig som mulig, og vi tilbyr kontaktadresser for brukere som ønsker ytterligere informasjon eller støtte. I hvert enkelt tekstdokument er det en kontakttjeneste som gjør det mulig for brukere å sende kommentarer til redaksjonen. Alle forespørsler besvares, som regel i løpet av 24 timer.

Hvis ikke annet er angitt, er alle tekstdokumenter i NEL forfattet av NELs redaksjon. Fagmedarbeidere som har deltatt i kvalitetssikringen av det enkelte dokument, er oppgitt til sist i dokumentet.

Sponsorforhold

NEL er et abonnementsprodukt og finansieres av abonnementsinntektene. Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.

Selskapet Norsk Helseinformatikk AS har med utgangspunkt i NELs pasientinformasjoner, laget publikumsportalen NHI.no. Denne portalen driftes med annonseinntekter, også fra legemiddelindustrien.

Reklame og redaksjonell politikk

Bortsett fra reklame fra offentlige etater er reklame ingen finansieringskilde for NEL.

Vil du vite mer?