Metode - hvordan arbeides det med NEL

Arbeidsform

I de første årene hadde redaksjonen i NEL en forventning om at eksterne fagmedarbeidere kunne lage NEL-manuskript ut fra sin ekspertise og NELs definerte dokumentstrukturer. Erfaringene med denne modellen var dårlige. Dels var det vanskelig å finne eksterne fagmedarbeidere som hadde tid til å lage dokumenter fra scratch, og dels var det mange av fagmedarbeiderne som opplevde dokumentstrukturen som uhensiktsmessig. Siden målet var å lage et enhetlig oppslagsverk, ble det bestemt å endre arbeidsformen.

Arbeidet med å utvikle et nytt dokument i NEL foregår som regel på denne måten:

Vi tar gjerne utgangspunkt i en oversiktsartikkel publisert i et internasjonalt (ev. det norske) tidsskrift. Ved hjelp av den strenge NEL-strukturen for dokumentene sorteres informasjonen og plasseres under de riktige overskriftene. En sentral del av prosessen er å sørge for at vitenskapelige referanser blir skrevet inn. Når vi har ekstrahert den sentrale og praktiske kunnskapen fra oversiktsartikkelen, letes det frem andre artikler fra EBM-tidsskrift om det samme temaet, slik at NEL-dokumentet kompletteres. Det letes også etter norske retningslinjer vedrørende det aktuelle temaet. Kontroversielle tema der kunnskapen spriker, blir angitt og beskrevet i NEL-dokumentet (f.eks. uklarhet om effekten av et bestemt medikament).

Vi forsøker også å angi kvaliteten på referansene ifølge et internasjonalt system - som også er beskrevet i norske retningslinjer for hvordan lage retningslinjer (eks. Ia = meta-analyse og systematisk oversiktsartikkel, Ib = én randomisert, kontrollert studie). Et slikt førsteutkast til NEL-dokument vil typisk inneholde 20-50 vitenskapelige referanser. Revisjoner av bestående dokument vil som regel føre til at nye referanser kommer til de allerede bestående referansene, f.eks har dokumentet "Hjertesvikt" 129 vitenskapelige referanser per NEL 19.

Etter at et NEL-dokument for helsepersonell er laget på denne måten, lages det en pasientinformasjon. NEL-dokumentet "kopieres" inn i pasientinformasjonsmalen. Irrelevant kunnskap og teoretisk innhold beregnet på medisinsk fagpersonell fjernes, og det foretas språkvask med omskriving av fagtermer, dokumentet omredigeres til "prosatekst" og nødvendig tilleggsinformasjon om f.eks. anatomi og fysiologi skrives inn i dokumentet. På denne måten får vi en pasientinformasjon med et innhold som er konsistent med mor-dokumentet for de profesjonelle.

"Evidence-based" medisin

Redaksjonen bestemte seg for å utvikle dokumentene selv. Det var den beste måten å sikre et enhetlig produkt på, og det var den sikreste måten å få en jevn levering av nye dokumenter. Innholdet i NEL baserer seg på vitenskapelige artikler og erfaringsbasert medisin. Når et dokument er ferdigutviklet av redaksjonen, blir det sendt til kritisk gjennomgang av våre eksterne fagmedarbeidere. De står fritt til å korrigere eventuelle feil og komplettere der viktig kunnskap mangler. Resultatet er at NEL fremstår i dag som et enhetlig produkt. NEL er med denne modellen også blitt mer "evidence-based" enn "autoritetsbasert".

Den redaksjonsledete arbeidsformen gjør at oppgaven for fagmedarbeiderne blir mindre omfattende og mer stimulerende. Kvaliteten på redaksjonens manuskriptutkast er i følge de eksterne fagmedarbeiderne meget bra, og omfanget av opprettingene som blir gjort i de utsendte manuskriptene, er gjennomgående meget beskjedne.

Foruten denne re-aktive samarbeidsformen med fagmedarbeiderne oppfordres de til å være pro-aktive og varsle inn nyheter innen sine spesialfelt. Alle fagmedarbeiderne tilskrives to ganger om året i forkant av utgivelsen av ny CD. De får spørsmål om det er tilkommet viktige endringer eller nyheter innenfor deres fagfelt som redaksjonen i NEL ikke har fanget opp, og som tilsier oppdatering av dokumenter i NEL?

Utvelgelse av fagmedarbeidere

Identifisering av aktuelle fagmedarbeidere innebærer å finne personer som har en fremstående posisjon i det nasjonale kliniske/akademiske miljøet innenfor den aktuelle kliniske problemstillingen. I noen tilfeller brukes klinikere uten akademisk tilknytning men med god klinisk erfaring. Eksperter i klinisk medisin er ofte travle mennesker. Det kan derfor av og til by på utfordringer å finne eksperter som har tid og kompetanse.

Redaksjonen

 • Terje Johannessen, sjefredaktør
 • Ingard Løge, redaktør
 • Tor André Johannessen, redaksjonsarbeider
 • Marthe Lein, medisinsk journalist
 • Merethe Kvam, medisinsk journalist
 • Knut Jørgen Arntzen, redaksjonsarbeider

Arbeidsprosessen i redaksjonen

Hvilke kilder bruker redaksjonen?

NEL-redaksjonen følger kontinuerlig med de nordiske og mest anerkjente internasjonale tidsskriftene. Det gjelder:

 • Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Ugeskrift for læger
 • Läkartidningen
 • The Lancet
 • British Medical Journal
 • Journal of the American Medical Association
 • New England Journal of Medicine
 • Annals of Internal Medicine
 • American Family Physician
 • Clinical Evidence
 • Cochrane Library

I tillegg abonnerer redaksjonen på følgende nyhetstjenester som videreformidler nye og klinisk interessante forskningsartikler:

 • RELIS, Kunnskapssenteret, Helsebiblioteket, Folkehelseinstituttet
 • Daily POEMs
 • EBM-Medicine
 • e-Medicine CME Case
 • Medscape
 • What to read in other journals - BMJ
 • Journal Watch - BMJ

Dessuten bruker redaksjonen følgende nettsteder jevnlig:

 • UpToDate
 • eMedicine
 • Mayo Clinic

Oppdateringer og revisjoner

Eksisterende dokumenter blir fortløpende oppdatert i forbindelse med at redaksjonen kommer over ny kunnskap som tilsier justering av innholdet. I de tilfeller oppdateringen er av et stort omfang, eller endringene er av stor klinisk betydning, merkes dokumentet med suffikset "Rev" i indeksdelen av NEL. Dette suffikset forsvinner etter 6 måneder. Dokumenter blir også oppdaterte når det er minst 3 år siden de sist ble endret.

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.