Hopp til hovedinnhold

Viktige oppdateringer


12. sep. 2023

Behandling av gravide

Artikkel: Barnemark

Vanquin, opprinnelig førstevalg ved behandling av gravide, ble avregistrert i 2022. Mebendazol kan brukes av gravide, men vurder ev. om medikamentell behandling kan avventes til 2. trimester med hygieniske tiltak primært. Hos gravide med påvist barnemark i familien, uten selv å ha påvist barnemark, foreslås behandling med hygieniske tiltak. Les mer under terapi.


3. aug. 2023

Metakromatisk leukodystrofi

Artikkel: Metakromatisk leukodystrofi

Beslutningsforum sa i juni 2023 ja til at barn med metakromatisk leukodystrofi kan få tilbud om genterapien Libmeldy etter visse kriterier


27. juli 2023

Revidert veileder

Artikkel: Allergen immunterapi

Praktisk veileder i allergen immunterapi (tidligere kalt allergivaksinasjon) foreligger nå i 3. og betydelig utvidet utgave. Dokumentet er revidert i tråd med den nye veilederen.


26. juli 2023

Medfødt hørselstap

Artikkel: Usher syndrom

26.07.23: Alle med medfødt hørselstap anbefales genetisk utredning for Usher syndrom


18. juli 2023

Midje-høyde-ratio

Artikkel: Overvekt og fedme

Midje-høyde-ratio over 0,5 (bukfedme) er assosiert med økt kardiovaskulær risiko. Nyttig tilleggsinformasjon ved KMI<35. Også oppdatert avsnitt om medikamentell behandling og lenke til samvalgsverktøy på Helsenorge.


4. juli 2023

Parkinsons sykdom

Artikkel: Parkinsons sykdom (PS)

Endringer i behandlingen av Parkinsons sykdom basert på norske anbefalinger. Levodopa er nå førstevalg både for yngre og eldre pasienter.


26. juni 2023

Ressurser ved antibiotikamangel

Artikkel: Streptokokkhalsinfeksjon

Antibiotikasenteret for primærmedisin/ASP har opprettet en side med nyttig informasjon og ressurser som omhandler antibiotikamangel i primærhelsetjenesten. I tillegg har Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn en egen side om legemiddelmangel. Se lenker og info under avsnitt Terapi - Ved antibiotikamangel.


26. apr. 2023

Diabetes-risiko

Artikkel: Diabetes type 2

Risikokalkulatoren på diabetesforbundets hjemmesider er validert og funnet å være upålitelig. Den er derfor fjernet. Det anbefales å bruke kunnskapen om de kjente risikofaktorene og klinisk skjønn for å diagnostisere diabetes type 2 i tidlig fase.


21. apr. 2023

Nytt nasjonalt forløp barnevern

Artikkel: Barneverntjenesten

Lagt til informasjon om og lenker til nytt nasjonalt pasientforløp for barnevern. Forløpet skal bidra til at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet


12. apr. 2023

Forebygging av long-covid

Artikkel: Covid-19, senfølger

Det er dokumentasjon for at to vaksinedoser før smitte reduserer risiko for senfølger etter covid-19. Behandling med nirmatrelvir (inngår i Paxlovid) innen 5 dager etter smitte er også assosiert med redusert risiko.


28. mars 2023

Tyroksinbehandling

Artikkel: Hypotyreose i svangerskap

Ved kjent hypotyreose: Øk tyroksindosen under svangerskap. Ved nyoppstått hypotyreose under svangerskap, start behandling og henvise til endokrinolog. Liberal holdning til tyroksinbehandling av subklinisk hypotyreose i svangerskap. Ikke bruk T3-preparater til gravide! Velregulert hypotyreose i svangerskap medfører ikke økt risiko for komplikasjoner!


2. mars 2023

Forebygging av nyrestein

Artikkel: Steinsykdom i urinveiene

Tiazider har vært den forebyggende standardbehandlingen av kalsiumholdige nyresteiner. En ny studie sår tvil om denne behandlingen har noen effekt.


14. feb. 2023

Dysuri hos kvinner

Artikkel: Dysuri hos kvinner

Korrigerte verdier for validiteten til urinstrimmelundersøkelse - er lavere enn tidligere angitt.


8. feb. 2023

Vaksineråd TBE

Artikkel: Skogflåttencefalitt-vaksine

TBE-vaksine anbefales til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i områdene: - Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen - Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen Vaksinering bør starte på ettervinteren - i god tid før flåttsesongen som begynner i april.


1. feb. 2023

Tverrfaglig utredning av covid-19 senfølger

Artikkel: Covid-19, senfølger

Lagt til info om tverrfaglig poliklinisk utredning ved regional senfølgeklinikk ved komplekse og sammensatte plager og betydelig redusert livskvalitet i mer enn 12 uker etter symptomdebut. Se under Når henvise.


31. jan. 2023

Behandlingsmål

Artikkel: Hypotyreose

Behandlingsmål ved tyroksinbehandling av autoimmun hypotyreose er å holde TSH i referanseområdet og pasienten klinisk eutyeot. Noen pasienter har det best med TSH i nedre halvdel av referanseområdet. Hos eldre kan TSH rundt øvre referansegrense være adekvat.


19. des. 2022

HPV-test tilbys alle kvinner fra 25 år i livmorhalsprogrammet

Artikkel: Livmorhalsprøve

Alle kvinner fra 25 år og oppover vil fra 2023 få tilbud om HPV-test hvert femte år i livmorhalsprogrammet. Innføringen er allerede gjort for kvinner i alderen 34 - 69 år. Fra 1. januar 2023 vil endringen også gjelde kvinner mellom 30 - 33 år, og fra 1. juli 2023 for kvinner mellom 25 - 29 år.


17. des. 2022

Kliniske beslutningsgrenser

Artikkel: Folatmangel

Det anbefales bruk av kliniske beslutningsgrenser i stedet for referanseverdier ved tolkning av prøvesvar. WHO anbefaler en aksjonsgrense for folatmangel på < 10 nmol/L. Hos kvinner i fertil alder bør konsentrasjonen av serum folat være > 25,5 nmol/l for å forebygge misdannelser hos fosteret


15. des. 2022

Capsaicin ved hemoroider

Artikkel: Hemoroider

Capsaicin krem finnes kun i styrken 0,075% i Norge. I denne konsentrasjonen er det vist at midlet gir betydelige bivirkninger i form av en brennende følelse ved påføring rundt endetarmen. Det frarådes derfor å bruke dette midlet ved analkløe og hemoroider.


15. des. 2022

Capsaicin ved analkløe

Artikkel: Analkløe

Det markedsførte preparatet i Norge (Capsina) er vist å gi betydelige bivirkninger i form av en brennende følelse ved påføring perianalt. Forklaringen er at preparatet har en langt høyere konsentrasjon enn det som er tolererbart ved slik bruk. Det frarådes derfor å bruke Capsine ved denne indikasjonen.


12. des. 2022

Nytt behandlingskonsept

Artikkel: Langvarige smerter, ikke-medikamentell behandling

Artikkelen omtaler et nytt konsept for ikke-medikamentell behandling av langvarige smerter. Behandlingskonseptet kan brukes både alene eller i kombinasjon med legemidler eller annen behandling.


2. des. 2022

Behandling av Covid-19

Artikkel: COVID-19

Helsedirektoratet anbefaler nå at Paxlovid (nirmaltrevir/ritonavir) bør vurderes for voksne med positiv test for SARS-Cov-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Lenke til beslutningsstøtte fra SKIL i kapittelet Terapi/Generelt om behandlingen.


2. des. 2022

Afrikansk trypanosomiasis

Artikkel: Afrikansk sovesyke

En enkeltdose med det perorale legemidlet acoziborol ser ut til å kunne helbrede over 95% av de med sykdommen - noe som vil dramatisk endre behandlingen av sykdommen.


28. nov. 2022

Graviditetsforbyggende program ved bruk av isotretinoin.

Artikkel: Akne

Isotretinoin er svært teratogent og må ikke brukes under graviditet. Det er derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Blant annet skal kvinnen følges opp med månedlige graviditetstester og bruke sikker prevensjon. Se instruksjonsveiledning og opplæringsmateriell i Felleskatalogen.


14. nov. 2022

Postcommotiosymptomer

Artikkel: Hjernerystelse, senfølger

Skiftet benevnelse på fenomenet fra postconcussionsyndrom til postcommotiosymptomer. Større redaksjonelle endringer.


14. nov. 2022

Postcommotiosymptomer

Artikkel: Hodeskader og hjernerystelse

Lagt til en ny seksjon som beskriver komplikasjonen postcommotiosymptomer.


10. nov. 2022

ICS-formoterol

Artikkel: Astma hos barn

Monoterapi med korttidsvirkende ß2-agonist (SABA) anbefales ikke lenger hos personer med astma fom. 6-årsalder. Hos barn < 6 år er det kun på trinn 1 at slik behandling fortsatt er anbefalt. En pragmatisk tilnærming ved behandling av barn > 5 år med mild til moderat astma er bruk av lavdose budesonid/formoterol som kombinasjonsinhalator. Detaljer se tekst.


10. nov. 2022

ICS-formoterol og GLI-2012

Artikkel: Astma hos ungdom og voksen

Monoterapi med korttidsvirkende ß2-agonist (SABA) anbefales ikke lenger hos personer med astma fom. 6-årsalder. En pragmatisk tilnærming ved behandling av voksne og ungdommer med mild til moderat astma er bruk av lavdose budesonid/formoterol som kombinasjonsinhalator. Vi anbefaler å begrunne valget i journalnotatet, se tekst. Ift. diagnosestilling er det viktig å bruke 5-percentil av "lower limit of normal" (LNN) fra GLI-2012 som nedre normale grenseverdi, både for FEV1, FVC og FEV1/FVC. Økning av FEV1 > 10% forventet nivå anses som positiv bronkodilator responstest.


24. okt. 2022

Doseringstidspunkt

Artikkel: Hypertensjon

En ny studie (TIME study) viser at det er ingen forskjell på forløp eller kardiovaskulære komplikasjoner om man doserer blodtrykksmedisin morgen eller kveld.


21. okt. 2022

Hjernemetastaser, pasientinformasjon

Artikkel: Kreftspredning til hjernen, hjernemetastaser

Viktige endringer om forekomst, behandling og prognose basert på norsk oversiktsartikkel.